Обяви за конкурси

ДВ бр. 91 / 18.11.2016
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна специалност „Психиатрия“ – един за катедра „Психиатрия и медицинска психология“, факултет „Обществено здраве“, за нуждите на Първа психиатрична клиника на УМБАЛ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 97 / 06.12.2016
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, в катедра „Общественоздравни науки“ на ФОЗ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Патофизиология“, в катедра „Физиология и патофизиология“ на ФМ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

В-к "Посоки" бр. 228 / 28.12.2016
 • Медицински университет – Плевен, на основание ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на Медицински университет – Плевен, обявява конкурс чрез иитервю по конспект за 1 академична длъжност - Асистент по Алергология в катедра „Дерматология, венерология и алергология“ за нуждите на Отделение по алергология на УМБАЛ ЕАД-Плевен, по условията на чл.68 ал.1 т.1 от КТ / за срок до 4 години /.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование – ОКС „Магистър” по медицина / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако има такава или нотариално заверено копие /.
  5. Списък на публикациите и участията в научни форуми / ако има такива /.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност / ако има такива /.
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Удостоверение от психодиспансер – води ли се кандидатът на диспансерен учет.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата (до 30.01.2017 вкл.).
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул.” Климент Охридски “ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180.

ДВ бр. 1 / 03.01.2017
 • Медицински университет – Плевен, ообявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Хигиена“ – един в сектор „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“ на катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания и МБС“, ФОЗ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

ДВ бр. 2 / 06.01.2017
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Клинична лаборатория“ – един в катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клинична лаборатория на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Медицинска радиологична физика“ – един в сектор „Социални и фармацевтични грижи“ на Медицинския колеж със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, Научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

 

Език

Търси

НачалоАкадемични длъжностиОбяви за конкурси