Център за компетентност.

 

 

 

 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“

Приоритетни оси "Научни изследвания и технологично развитие"

Наименование на процедурата "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ"

Код на процедура "BG05M2OP001-1.002"

Наименование на проектно предложение:

"ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3D И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ"

Срок на изпълнение 66 месеца