Обяви за конкурси

В-к Посоки бр. 32 / 20.03.2020
 • Медицински университет – Плевен, на основание чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 2015г., изм. ДВ 58/23.07.2019 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването обявява конкурс чрез интервю по конспект за длъжността „Лекар, специализант по Вирусология“ към Университетската лаборатория за научни изследвания на Научноизследователския институт по условията на чл.68 ал.1 т.2 от КТ /до изпълнение на учебната програма/.

  Изисквания към кандидатите:
  Образование - висше, ОКС „Магистър“ по специалността „ Медицина “.

  Необходими документи:
  1. Заявление до Ректора на МУ-Плевен за участие в конкурс.
  2. Подробна автобиография.
  3. Диплом за завършено висше образование – ОКС „Магистър“ / или нотариално заверено копие /.
  4. Диплом за придобита специалност / ако притежава/ или нотариално заверено копие .
  5. Удостоверение за членство в БЛС.
  6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност /ако има такива/.
  7. Медицинско свидетелство.
  8. Удостоверение от психодиспансер – води ли се кандидатът на диспансерен учет.

  Срок за подаване на документи – 1 месец след публикуване на обявата.
  Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. ”Климент Охридски“ №-1, Ректорат, ет.1, стая 196, тел.884-180 и 884-159.

ДВ бр. 18 / 28.02.2020
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ на факултет „Медицина“, за нуждите на Клиниката по онкологична хирургия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Урология“ – един, в катедра „Сестрински хирургични грижи“ на факултет „Здравни грижи“, за нуждите на Клиниката по урология на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
 • Медицински университет – Плевен, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Кардиология“ – един, в Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.