Обща информация за акредитационните процедури

ОЦЕНЯВАНЕТО И АКРЕДИТАЦИЯТА имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.

 Обща информация за акредитационните процедури в МУ – Плевен“