Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за Бисквитки.

 

За университета

Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация

/НАОА/ към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионалне направления и по специалностите от регулираните професии.

АКРЕДИТАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.
Резултатите от акредитацията и оценяването се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

 • АКРЕДИТАЦИЯТА Е:
  · ИНСТИТУЦИОНАЛНА
  · ПРОГРАМНА
  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на:
  1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.13 от ЗВО.
  2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.
  ОБЕКТ на оценка при институционалната акредитация е ефективността на:
  · Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието
  · Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми
  · Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки
  · Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ
  · Управлението на системата за натрупване и трансфер на кледити
  · Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации
  · Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ
  · Научноизследователската и художествено-твожрческа дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност
  ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или научна специалност.
  В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър», «магистър», и «специалист по...» и на образователнната и научна степен «доктор».
  Обект на оценяване при програмната акредитация са:
  · Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми
  · Профилът и квалификацията на преподавателския състав
  · Материално-техническата осигуреност на обучението
  · Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите
  · Управлението на качеството на образованието
  · Научноизследователската и художествено-творческа дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.
  ОЦЕНКИ:
  Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшенто образование акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема РЕШЕНИЕ, в което се дава ОЦЕНКА. Оценката при акредитация е «много добра», «добра», «задоволителна» или «незадоволителна».
  С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на ВУ, а при програмната акредитация-капацитетът на специалност от регулираните професии по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  Когато получената при акредитацията оценка е “много добра”, “добра” или “задоволителна” се дава акредитация за срока, определен в чл.79, ал.3 от ЗВО
  Когато получената оценка е “незадоволителна” се отказва акредитация.
  В решението на акредитационния съвет при програмна акредитация се определят:
  · Срок на акредитацията
  · Капацитет на професионалното направление по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  · Препоръки към институцията и срок за изпълнение.

   

   

 • СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
  През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация.
  Следакредитационното наблюдение иконтрол включват дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията.
  Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
  1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ
  2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ.
  В резултат на следакредитационното наблюдение и контрол, извършени при условията и по реда на тази глава, и при наличие на основнаията по чл.64, ал.4, чл.65, ал.5 и чл.66, ал.3 акредитационният съвет може да отнеме или откаже акредитацията на ВУ.

История и структура

Медицинският университет в Плевен, един от петте висши медицински училища в България, е основан през 1974 година на базата на бившата окръжна болница, създадена през 1865 година.

Съчетавайки традициите на миналото с възможностите на настоящето, днес той обединява голям комплекс от лечебни и учебни звена - съвременна предклинична база, болница с голям брой специализирани клиники и изследователски звена с модерно оборудване.

Те пълноценно се използват за лечение на пациенти, обучение на студенти, специализации за лекари и за изследователска работа.

 

Медицински Университет - Плевен се състои от три факултета и медицински колеж:

 

 1. ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА
 2. ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ
 3. ФАКУЛТЕТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 4. МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

Университетът разполага с всички теоретични, предклинични и клинични катедри, необходими за провеждането на учебния процес. Своето образование са получили в МУ-Плевен повече от 4081 български и 582 чуждестранни студенти от 29 страни. Сега броят на студентите е 756, от които българските студенти са 387, 232 са чужденци, а 137 са индийските студенти. Повече от сто млади лекари, включително 61 чужденци, специализират в клиниките на УМБАЛ "д-р Георги Странски" - гр. Плевен..

МУ - Плевен разполага с високо специализирани лектори със значителен преподавателски опит. Обучението се провежда в 24 катедри и 24 клиники, в това число сектори и звена, от 62 професори и доценти и от 279 асистенти. Много от тях са членове на национални и международни научни и медицински дружества и са автори на много научни публикации.

По традиция учебната година започва на 15 септември и завършва на 30 юни следващата година. Състои се от два семестъра по 15 седмици всеки, включително по една седмица Коледна и Великденска ваканция.

В учебния процес се прилагат различни съвременни методи на обучение. Това включва теоретични лекции, практически упражнения на малки учебни групи и семинари. Извън програмата, студентите могат да участват в кръжоци по научни интереси. Учебните групи се състоят от максимум от 6 студенти.

Квалифицирани преподаватели съчетават високо академично ниво и внимание към всеки студент. Текущият контрол и оценка на знанията по всяка дисциплина се осъществяват от асистента, който обучава студентската
група през семестъра. Изпити се провеждат по всички преподавани дисциплини след приключване на всеки семестър, по определен график, като изпитната сесия продължава 45 дни.

Университетът разполага с две студентски общежития с 315 легла. Стаите са с по две или три легла, самостоятелна баня, централно парно отопление. Студентите имат и възможност да живеят отделно в града на квартира. Студентският стол предлага храна на ниски цени. Университетът осигурява и безплатно медицинско обслужване. Българските и чуждестранните студенти имат равни права.

Спортните зали осигуряват условия за упражняване на различни видове спорт като баскетбол, волейбол, тенис на маса и др. Студентите могат свободно да членуват в различни съюзи и дружества.

Чуждестранните студенти могат да създават свои национални, етнически и религиозни дружества, чиято дейност не е в противоречие със законите на нашата страна. Според интересите си те могат да изберат да бъдат членове на научни дружества, културни и спортни клубове.

МУ – Плевен е в процес на подготовка на документите на Университета за:
· програмна акредитация по специалността “медицина” (Докладът на комисията по самооценка бе приет на заседание на АС на 18.12.2006 г. и е депозиран в НАОА през м. декември 2006 г.)

 • програмна акредитация на обучението по образователна и научна степен «доктор» по научни специалности

· През 2008 г. предстои институционална акредитация (Докладът-самооценка трябва да бъде предаден в НАОА през м.януари 2008 г.).

 

 

Език

Търси

НачалоИнформацияЗа университета