За университета

История и структура

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) се откроява на картата на висшето медицинско образование у нас и в Европа със съвременния си облик на водещ образователен и научноизследователски център с приоритети в развитието на роботизираната хирургия и телемедицината, привличащ все повече български и чуждестранни студенти.

За своята 45-годишна история МУ-Плевен се развива и укрепва. С внушителната си материална база, обновен спортен комплекс, две студентски общежития, модерна университетска библиотека, собствен издателски център, Университетът отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Понастоящем висшето училище има стабилна структура от четири факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве”, Факултет „Здравни грижи” и новоразкрития Факултет „Фармация“. Медицинският колеж и Департаментът за езиково обучение също са основни звена в структурата на висшето училище. Най-младото звено е Научноизследователският институт. Университетът провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.
Днес Медицински университет – Плевен обединява голям комплекс от учебни звена, съвременна предклинична база и две университетски болници -  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ и УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Общо три роботизирани системи са разположени на територията на висшето училище и университетските бази – за учебна дейност, за научноизследователска работа и за лечебна дейност в областта на гинекологията, урологията и общата хирургия.
Към МУ-Плевен през 2007 г. е разкрит уникален за Източна Европа и на Балканския полуостров Телекомуникационен ендоскопски център с експериментална операционна зала и виртуална зала с тренажори. Центърът е оборудван с високотехнологична апаратура, която е най-модерната в сферата на ендоскопската хирургия. Изградени са две учебни амфитеатрални зали с аудиовизуална конферентна мрежа за връзка извън страната. Системата позволява постоянна връзка между хирурга по време на хирургическа интервенция, конферентните и операционните зали, както и центровете за диагностика и терапия в страната и чужбина. Инсталирана е високотехнологична 3D медицинска маса за виртуални дисекции. Виртуалната медицинска маса е иновативен образователен портал, който освен в обучението, се използва за планиране на операции и предоперативна подготовка.  Една от аудиториите в центъра функционира като 3D студио за демонстрации на Хирургия на живо, където студенти и медицински специалисти имат възможността да се потопят триизмерно в човешката анатомия и да участват в оперативната интервенция през очите на хирурга. Всичко това дава уникална възможност на студенти, докторанти и специализанти за обучение с авангардна апаратура.
МУ-Плевен е известен като първото висше училище в страната, което през 1997 г. въвежда обучение по медицина за чуждестранни студенти на английски език. Към момента са дипломирани 15 випуска лекари-чуждестранни граждани, намерили успешна професионална реализация в цял свят – САЩ, Европа, Индия и Австралия.
Академичният календар на МУ-Плевен е наситен с разнообразни тържествени, научни и празнични събития, в които активно участват студентите на висшето училище: официално откриване на новата академична година; церемонии по тържествено дипломиране и празнични шествия; официални церемонии по присъждане на почетното звание Доктор Хонорис Кауза и академични лекции на световно известни учени и хирурзи; кандидатстудентска кампания с Ден на кандидат-студента; Нощ на учените; традиционна Международна научна конференция за студенти и млади лекари; семинар по лапароскопска и робот-асистирана хирургия; Глобален ден на етиката; Ден на народите; Тържествено честване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост с присъждане на наградата на Ректора „Най-изявен студент“ за студенти с най-високи резултати в обучението и науката.

Доктор хонорис кауза

Акредитация

АКРЕДИТАЦИЯТА е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация

/НАОА/ към МС на правото на висшите училища да дават висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области, професионалне направления и по специалностите от регулираните професии.

АКРЕДИТАЦИЯТА И ОЦЕНЯВАНЕТО имат за цел да стимулират висшите училища да развиват своя потенциал и да повишават и поддържат качеството на предлаганото от тях образование и на академичния състав.
Резултатите от акредитацията и оценяването се отчитат при формиране политиката на държавата към висшето училище.

 • АКРЕДИТАЦИЯТА Е:
  · ИНСТИТУЦИОНАЛНА
  · ПРОГРАМНА
  ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА акредитация е резултат от оценка на:
  1. Начина, по който ВУ осъществява предмета на дейността и целите си като организация в съответствие с чл.13 от ЗВО.
  2. Ефективността, с която ВУ контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите области на висшето образование и професионални направления.
  ОБЕКТ на оценка при институционалната акредитация е ефективността на:
  · Вътрешната система за оценяване и подържане на качеството на образованието
  · Процедурите за одобряване, наблюдение и обновяване на учебните планове и програми
  · Процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от програмната акредитация, както и от други независими проверки
  · Цялостното ръководство и контрол на процесите на оценяване във ВУ
  · Управлението на системата за натрупване и трансфер на кледити
  · Управлението на сътрудничеството с други ВУ и организации
  · Поддръжката, управлението и развитието на материалната база на ВУ
  · Научноизследователската и художествено-твожрческа дейност на академичния състав и участието на обучението в тази дейност
  ПРОГРАМНАТА акредитация е резултат от оценка на качеството на предлаганото образование в определено професионална направление в основно звено и/или филиал на ВУ, на специалност от регулираните професии или научна специалност.
  В рамките на професионалното направление оценяването е насочено към проверка на качеството на обучението на студентите във всички предлагани форми на обучение за придобиване на образователно-квалификационните степени «бакалавър», «магистър», и «специалист по...» и на образователнната и научна степен «доктор».
  Обект на оценяване при програмната акредитация са:
  · Структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми
  · Профилът и квалификацията на преподавателския състав
  · Материално-техническата осигуреност на обучението
  · Методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите
  · Управлението на качеството на образованието
  · Научноизследователската и художествено-творческа дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в нея.
  ОЦЕНКИ:
  Въз основа на доклада на постоянната комисия от съответната област на висшенто образование акредитационният съвет с явно гласуване и с обикновено мнозинство приема РЕШЕНИЕ, в което се дава ОЦЕНКА. Оценката при акредитация е «много добра», «добра», «задоволителна» или «незадоволителна».
  С решението на акредитационния съвет за акредитация се определя и капацитетът на ВУ, а при програмната акредитация-капацитетът на специалност от регулираните професии по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  Когато получената при акредитацията оценка е “много добра”, “добра” или “задоволителна” се дава акредитация за срока, определен в чл.79, ал.3 от ЗВО
  Когато получената оценка е “незадоволителна” се отказва акредитация.
  В решението на акредитационния съвет при програмна акредитация се определят:
  · Срок на акредитацията
  · Капацитет на професионалното направление по смисъла на § 4д, т.2 от допълнителните разпоредби на ЗВО.
  · Препоръки към институцията и срок за изпълнение.

   

   

 • СЛЕДАКРЕДИТАЦИОННО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ
  През целия срок на валидност на решението за акредитация акредитираните ВУ подлежат на следакредитационно наблюдение и контрол, което е неделима част от тяхната акредитация.
  Следакредитационното наблюдение иконтрол включват дейности, предприети от Агенцията с цел да се осигури непрекъснато съответствие на акредитираните ВУ с изискванията за акредитация и с критериите и процедурите за акредитация на Агенцията.
  Следакредитационното наблюдение и контрол имат за обект:
  1. Прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучение и на академичния състав във ВУ
  2. Изпълнението на препоръките, дадени от акредитационния съвет при оценяването и акредитацията на ВУ.
  В резултат на следакредитационното наблюдение и контрол, извършени при условията и по реда на тази глава, и при наличие на основнаията по чл.64, ал.4, чл.65, ал.5 и чл.66, ал.3 акредитационният съвет може да отнеме или откаже акредитацията на ВУ.