Вътрешни нормативни актове на МУ – Плевен и организационни процедури на СОПК

Правилници
 1.  Правилник за устройството и дейността на Медицински университет – Плевен, (PL01-V09-16.03.2017)
 2.  Правилник за дейността на Академичния съвет на МУ – Плевен, (PL02-02-24.02.2014)
 3.  Правилник за устройството и дейността на СОПК в МУ – Плевен, (PL03-V02-24.02.2014)
 4.  Правилник за организацията на учебния процес в МУ – Плевен, (PL04 – V09– 01.07.2019)
 5.  Правилник за провеждане на държавен стаж на студентите по специалност “Медицина” в МУ – Плевен, (PL05-V03-24.02.2014)
 6.  Правилник за организацията и управлението на научно-изследователската дейност в МУ – Плевен, (PL06-V03-24.02.2014)
 7. Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки”, (PL07-V01-29.09.2003), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото звено към структурата на МУ – Плевен
 8. Правилник за приемане и обучение на докторанти в МУ – Плевен, (PL08-V01-01.02.2006), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради отмяната на ЗНСНЗ и Наредбата за ДИ за приемане и обучение на докторантите
 9.  Правилник за атестиране на научно-преподавателския състав на МУ – Плевен, (PL09-V03-24.02.2014)
 10.  Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Плевен, (PL10 – V15– 14.10.2019 г.)
 11.  Правилник за устройството и дейността на библиотеката на МУ – Плевен, (PL11-V04-05.10.2015)
 12.  Правилник за устройството и дейността на издателски център на МУ – Плевен, (PL12-V05-01.02.2016)
 13.  Правилник за дейността на Контролния съвет на МУ – Плевен, (PL13-V02-23.03.2006)
 14.  Правилник за дейността на омбудсмана на МУ – Плевен, (PL14-V01- 23.03.2006)
 15.  Правилник за устройството и дейността на комисията за превенция и противодействие на корупцията, (PL15-V01-25.09.2006)
 16.  Правилник за дейността на комисията по етика на научно-изследователската дейност в МУ – Плевен, (PL16-V02-06.07.2015)
 17.  Правилник за организацията и дейността на студентски съвет в МУ – Плевен, (PL17-V01-29.06.2006)Забележка: Нормативният акт е недействащ
 18.  Правилник за административно-стопанската дейност на МУ-Плевен, (PL18-V01-27.11.2006)
 19.  Статут на спортния комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков“ на МУ-Плевен, (PL/ST19-V02-24.02.2014)
 20.  Правилник за вътрешния ред и правила за ползване на студентските общежития и студентския стол на МУ – Плевен, (PL20-V03-30.10.2017)
 21.  Правилник за дейността на Факултетния съвет на Факултет „Медицина” на МУ – Плевен, (PL21-V01-21.12.2006)
 22.  Правилник за дейността на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве” на МУ – Плевен, (PL22-V03-30.04.2015)
 23.  Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Плевен, (PL23-V06-29.01.2018)
 24. Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Русе, (PL24-V01-10.12.2004), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото основно звено към структурата на МУ – Плевен
 25. Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Велико Търново, (PL25-V02-10.03.2005), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото основно звено към структурата на МУ – Плевен
 26.  Вътрешен правилник за академичен обмен на студенти и администриране на ECTS, (PL26-V01-28.11.2005)
 27.  Статут на вестник „Academia Medica” на МУ-Плевен, (PL/ST27-V02-24.02.2014)
 28.  Правилник за устройство и дейността на Център за кариерно развитие на МУ – Плевен (PL28-V01-02.04.2007)
 29.  Правилник за организацията и управлението на Journal of Biomedical and Clinical research на Медицински университет – Плевен, (PL29-V03-06.07.2015)
 30.  Правилник за организация и управление на Департамент за езиково и специализирано обучение в Медицински Университет - Плевен, (PL30-V02-29.10.2012)
 31.  Правилник за дейността на Колежанския съвет на Медицински колеж към Медицински университет - Плевен, (PL31-V03-26.01.2015)
 32.  Правилник за организацията и управлението на дейността по европейска интеграция и международно сътрудничество в Медицински Университет – плевен, (PL32-V02- 20.01.2014)
 33.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Здравни грижи”, (PL33-V02-12.03.2012)
 34.  Правилник за работата на факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи” на МУ – Плевен, (PL34-V01-28.06.2010)
 35.  Правилник за развитие на академичния състав в Медицински Университет – Плевен, (PL35 – V06 – 29.10.2018 г.)
 36.  Правилник за устройството и дейността на студентски съвет в МУ – Плевен, (PL36-V01-28.10.2013)
 37.  Правилник за дейността на докторантското училище в МУ – Плевен, (PL37-V01-28.10.2013)
 38.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, (PL38-V01-24.02.2014)
 39.  Правилник за устройството и дейността на Вивариума в Медицински университет - Плевен, (PL39-V01-24.02.2014)
 40.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, (PL 40-V02-29.01.2018)
 41.  Правилник за организация на учебния процес в дистанционна форма на обучение в МУ – Плевен, (PL 41-V01-14.07.2014)
 42.  Правилник за устройството и дейността  на Центъра за дистанционно обучение в МУ – Плевен, (PL 42-V01-14.07.2014)
 43.  Правилник за организацията и управлението на дейностите по секторна програма „Еразъм+“ в МУ – Плевен,  (PL43 – V02 – 03.12.2018)
 44.  Правилник за управление на интелектуалната собственост на Медицински университет – Плевен, (PL44-01-28.11.2016)
 45.  Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт при Медицински университет – Плевен, (PL45 – V03 – 14.10.2019)
 46.  Правилник за експлоатация и комерсиализация на резултатите от научните изследвания, включително структура за трансфер на знание и технологии в МУ-Плевен, (PL46-V01-30.01.2017)
 47.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Фармация“, (PL47-V02-29.05.2017)
 48.  Правилник за работата на Факултетния съвет на факултет „Фармация“ към МУ-Плевен, (PL48-V01-03.04.2017)
 49.  Правилник за работа на комисия по етика в Медицински университет – Плевен, (PL49-V01-27.05.2019)