Ден на народните будители

Създадена на 07 Октомври 2020

З А П О В Е Д

 

 № 2467/07.10.2020г.

 

 На основание чл. 154, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 от Правилника за организацията на учебния процес в МУ – Плевен,

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

  02.11.2020 г. – денят след празника на народните будители да бъде неработен и неучебен.

 

РЕКТОР:  / П /

 

 (Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н.)