On-line подаване на заявления за изпити по биология за бакалавърските специалности – Велико Търново, Видин и Разград

Създадена на 31 Януари 2020

 

Подаване на заявления онлайн за изпитите във Велико Търново, Видин и Разград - 15.02.2020 - 26.02.2020 г. (вкл.)

 

On-line подаване на кандидатстудентски документи (ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ) - натиснете ТУК

 

 Инструкция за On-line подаване на кандидатстудентски документи.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 29.02.2020 г. (събота) - Хотел „Алегро“, ул. "Цар Тодор Светослав" №15, Конферентна зала

ВИДИН - 29.02.2020 г. (събота) - Хотел „Ровно“, ул. „Цар Александър II“ №70, Конферентна зала

РАЗГРАД - 01.03.2020 г. (неделя) - ОУ „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №10

 Начало на изпитите във всички градове - 10.00 ч.

Кандидатите заемат местата си от 9:30 до 9:45 ч.

Такси за явяване на изпити - 60 лв. за първи изпит и по 30 лв. за всеки следващ в рамките на предварителната сесия. За нуждите на онлайн регистрацията, документът за платена такса трябва да бъде сканиран или сниман.

Освободени от такси за кандидатстване са:

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

- лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

- военноинвалиди и военнопострадали;

- лица, които са кръгли сираци;

- майки с три и повече деца.

За ползване на това право се представя съответния документ, като се прикачва копие в момента на подаване на заявлението онлайн.

Полусираци заплащат 50% от таксите за кандидатстване, като това право се удостоверява със съответен документ - акт за смърт или удостоверение за наследници.

Банкова сметка в лева:  

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

 

За допълнителна информация - Учебен отдел, 064 884130 в работни дни, от 8:00 до 16:30 часа.