Прием на студенти в Медицински университет – Плевен по държавна поръчка за учебната 2019/2020 година

Създадена на 25 Март 2019

 

С Решение № 241/25.04.2019 г. на Министерски съвет е утвърден броя на приеманите за обучение студенти и докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 година. 

 

  Прием на студенти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 година

 

Разкрива се нова специалност: „Социални дейности в здравеопазването“, Професионално направление „Обществено здраве“. Специалността е с ОКС „бакалавър“ и е съобразена с профила на висшето училище.

За специалността „Социални дейности“, ОКС „професионален бакалавър“, Професионално направление „Социални дейности“, университетът ще извършва прием само за обучение срещу заплащане.