Класиране за попълване на незаети места за специалности с ОКС бакалавър и професионален бакалавър

Създадена на 15 Август 2019

З А П О В Е Д

 2071/15.08.2019 г.

       На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ - Плевен, проведен конкурс за специалности с ОКС „бакалавър” и „професионален бакалавър” и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2019/2020 год.

 Н А Р Е Ж Д А М:

      Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след класиране за попълване на незаети места, по специалности и категории кандидат-студентите, съгласно приложената таблица.

      Записването да се извърши на 16.08 и 19.08 от 8.30 до 16.00 часа в Студентските канцеларии на Факултет „Здравни грижи“ и Медицински колеж по съответните специалности.

      Неспазилите посочения срок за записване не участват в следващо попълване на незаети места.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, студентските канцеларии на ФЗГ и МК и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

 

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

 

 

Вх. № Състезателен бал Специалност
1282 22.31 Помощник-фармацевт
1434 22.22 Рентгенов лаборант
2290 17.39 Рентгенов лаборант
1255 20.3 Медицинска сестра