Трето класиране за обучение срещу заплащане за специалностите "Медицина" и "Фармация"

Създадена на 20 Август 2019

З А П О В Е Д

2087/20.08.2019 г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 19/27.05.2019 г.) и във връзка със заповед № 1947/29.07.2019 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, след класиране за попълване на незаети места в специалности „Медицина“ и „Фармация“, редовно обучение срещу заплащане, кандидатите от приложения списък.

Записването да се извърши на 21 и 22.08.2019 г. от 8.30 до 16.00 ч. в Студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк) и на Факултета по фармация – стая 202 (Факултет по фармация).

Неспазилите посочения срок за записване губят правата си, а незаетите места се попълват чрез допълнително класиране по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, СК на ФМ, СК на ФФ и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                             РЕКТОР: /П/

                                                            (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)

Необходими документи за записване:

       1. Документ за самоличност (паспорт, лична карта);
       2. Диплома за завършено средно образование – оригинал;
       3 .Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
       4. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
       5. Комплект документи за записване на новоприети студенти /заплаща се на касата на Университета/;
       6. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

 

Банкова сметка в лева: 

ОББ АД

SWIFT: UBBS BG SF

IBAN BG98UBBS88883118307200

 

МЕДИЦИНА - ЖЕНИ
     
  Вх. № Бал
1 1489 28.10
2 1255 28.04
     
     
ФАРМАЦИЯ ЖЕНИ
     
  Вх. № Бал
1 1328 25.12
2 1170 24.94