Факултет „Обществено здраве“ приема документи за специалностите със задочно и дистанционно обучение

Създадена на 20 Февруари 2020

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТи „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”,  „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ“

и „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ“

 

Факултет „Обществено здраве” приема  документи на кандидат-студенти за следните специалности:

  • „Управление на здравните грижи” – ОКС „бакалавър” и „магистър” /задочно обучение/
  • „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ – ОКС „магистър“ /дистанционно обучение/
  • „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – ОКС „магистър“ /задочно обучение/

Документи се приемат до 23 юли 2020 г.

Повече информация за всички специалности на Факултет „Обществено здраве” е публикувана в този сайт /Вж. Начало > Прием 2020 > Български студенти/.

 

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА

ПО “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

 

Условия за кандидатстване: завършен медицински колеж или  полувисше медицинско образование

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсни изпити: писмен изпит (тест) и устен изпит по Социална медицина

Продължителност на обучение: 5 семестъра

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ”

СЛЕД „БАКАЛАВЪР” ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по “Управление на    здравните грижи” и среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Управление на здравните грижи

Продължителност на обучението: 2 семестъра

 

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” СЛЕД “БАКАЛАВЪР” ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”, „АКУШЕРКА”, „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ”, „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, „СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА”, „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” ИЛИ „ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ” И БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ ПО „ЗДРАВНИ ГРИЖИ”

 

Условия за кандидатстване: Придобита ОКС “бакалавър” по една от посочените специалности и среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: по държавна поръчка, задочна форма на обучение

Конкурсен изпит: писмен изпит (тест) по Социална медицина

Продължителност на обучението: 3 семестъра

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН

        МЕНИДЖМЪНТ” СЛЕД ПРИДОБИТА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

ПО ДРУГА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “магистър” по друга специалност със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: платено обучение, дистанционна форма

Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Социална медицина

Срок на обучението:  3 семестъра

 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО „МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

И ЕРГОТЕРАПИЯ” СЛЕД ПРИДОБИТА БАКАЛАВЪРСКА  СТЕПЕН

ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ

 

Условия за кандидатстване: Придобита степен “бакалавър” по същата специалност със среден успех от дипломата не по-малък от “добър”.

Прием: платено обучение, задочна форма

Конкурсен изпит: устен изпит-интервю по Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Срок на обучението:  2 семестъра

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – ДО 23 ЮЛИ 2020 Г.

 

Справки и информация:

МУ – Плевен, Факултет “Обществено здраве”,

Студентска канцелария - тел. 064 / 884 237,

www.mu-pleven.bg