Информация за проект „Студентски практики - Фаза 2“

Създадена на 21 Февруари 2020

Уважаеми студенти,

Предстои старт на проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики - Фаза 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът има за цел подобряването на качеството на висшето образование и предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

За включване в практическо обучение (практика) в реална работна среда ще могат да кандидатстват всички действащи студенти. Практическото обучение трябва да съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление и ще се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда. При приключена практика ще бъде издаван сертификат и ще бъде изплащана стипендия за проведеното практическо обучение в размер на 600 лв.

При стартиране на програмата ще бъдат публикувани допълнителни инструкции и условия за работа по проекта.