З А П О В Е Д, № 608, гр. Плевен, 13.03.2020 г.

Създадена на 13 Март 2020

З А П О В Е Д

608

гр. Плевен, 13.03.2020 г.

На основание на чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19, и във връзка с Решение на НС за въвеждане на извънредно положение на територията на Р България

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Забраната за провеждане на присъствени учебни занятия – лекции и упражнения да продължи до 29.03.2020 г. включително.
  2. Да се възобнови работният процес за преподавателите и служителите на МУ-Плевен, считано от 16.03.2020 г., като се работи с намалено работно време с 1 час в края на работния ден, съгласно чл. 137, ал. 1 , т. 1 от КТ.
  3. Да не се допускат на територията на висшето училище преподаватели и служители с прояви на остри заразни заболявания .
  4. Да не се допускат студенти и външни лица на територията на МУ-Плевен до второ нареждане.
  5. Да бъдат подложени на карантина с продължителност 14 дни преподавателите, служителите и студентите на МУ-Плевен, пребивавали в чужбина, считано от датата на пристигането им в град Плевен.
  6. Отменя се провеждането на масови образователни, научни и културно-развлекателни мероприятия на закрито през месеците март и април на територията на МУ-Плевен.
  7. Тържествените промоции, планувани за месец април да се проведат при закрити врати в присъствие единствено на дипломантите от випуска, като се спазят препорепоръките на Министерството на здравеопазването за провеждане на мероприятия на закрито. Няма да се допуска присъствието на гости на промоциите, като ще бъдат осигурени условия за тяхното излъчване на живо по интернет.
  8. Да се преустанови провеждането на спортни мероприятия на закрито в спортен комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков“ при МУ-Плевен до второ нареждане.
  9. Да продължи провеждането на засилени противоепидемични мерки на територията на МУ-Плевен, като обхватът им да бъде разширен и за всички работни помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена.

 

Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и да се изпрати на електронните пощи на служителите за сведение и изпълнение.

 

     

РЕКТОР: /П/

     (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)