З А П О В Е Д, № 609, гр. Плевен, 15.03.2020 г.

Създадена на 15 Март 2020

З А П О В Е Д


№ 609
гр. Плевен, 15.03.2020 г.


На основание на чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124/13.03.2020 г. и въведените противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19, и във връзка с Решение на НС за въвеждане на извънредно положение на територията на Р БългарияН А Р Е Ж Д А М:1.    Да се отмени т. 2 от Заповед № 608/13.03.2020 г.
2.    Да се въведе дистанционна форма на работа за служителите и преподавателите на Медицински университет – Плевен. Когато това е невъзможно, да се провеждат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не се допускат служители с прояви на остри заразни заболявания.
3.    Ръководителите на звена и отдели да изготвят графици в зависимост от спецификата и възможностите на работа, с които да осигурят необходимия минимум за поддържане на дейността на звеното. Служителите и работниците да са на разположение, за да могат при нужда да бъдат повиквани за изпълнение на конкретни дейности.
4.    Да се преустанови работата на ПС „Видима“ и УЦ „Среброструй“.

Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и да се изпрати на електронните пощи на служителите за сведение и изпълнение.
     

РЕКТОР:  /П/
     (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)