ЗАПОВЕД №715, гр. Плевен, 25.03.2020 г.

Създадена на 25 Март 2020

ЗАПОВЕД №715

гр. Плевен, 25.03.2020 г.

На основание на чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на Медицински университет -Плевен (МУ-Плевен) и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

1. Забраната за провеждане на присъствени учебни занятия да продължи до преустановяване на извънредното положение.

2. Да се промени т. 7 от Заповед № 608/13.03.2020 г., както следва : Тържествените промоции, планувани за месец април да се отменят до приключване на извънредното положение.

Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и да се изпрати на електронните пощи на служителите за сведение и изпълнение.

 

РЕКТОР:  /П/
     (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)