План за приключване на семестриалното обучение в Медицински университет - Плевен

Създадена на 19 Май 2020

 

Скъпи преподаватели и студенти,

 

На 18 май 2020 г. на онлайн заседание Академичният съвет прие План за приключване на семестриалното обучение в Медицински университет – Плевен, както следва:

Продължителност на семестъра

 • Семестърът се удължава с една седмица – до 12.06.20 г.;
 • Зимният семестър на следващата учебна година да започне от 21.09.20 г., а пропуснатите от първата седмица занятия да се отработят, ползвайки възможностите на СЕДО.

Обучение

 • За студентите БЕО, при дисциплини, изискващи реализирането на присъствени упражнения предвид спецификата им, те да бъдат проведени в периода 01.06 – 12.06.20 г. на територията на Университета при спазване на всички противоепидемични мерки;
 • За студентите АЕО, обучението да приключи в електронна среда (поради факта, че има студенти, които не са на територията на страната);
 • Едносеместриални дисциплини, които не са завършили обучението си, да го приключат в рамките на предвидения в графика период за отработване на занятия (05.08 – 27.08.20 г.).

Заверка

 • Деканите да организират заверяването на семестъра на студентите, въз основа на получената от титулярите по всяка дисциплина информация. При дисциплини, изискващи присъствени занятия, студентите да получат заверка в студентските книжки.

 

Семестриални изпити

График

Изпитните сесии да се проведат по утвърдения график.

Участие в сесии

 • В рамките на редовната и поправителната сесии да се явят всички студенти БЕО и студентите АЕО, които не са напускали страната и не са в карантина. На изпитите, които ще се проведат в електронна среда, да се явят и студентите, които са извън страната. Студенти, които не са успели да положат изпитите, изискващи физическо присъствие, да се явят на допълнителните редовна и поправителна сесии в периодите 28.08 – 13.09.20 г. и 09 – 20.09.20 г., съответно.

Провеждане на изпити

 • Студентските канцеларии да изготвят графици на изпитните сесии, съобразени с новоприетите дати и с условията за спазване на противоепидемичните мерки;
 • Изпитите по всички дисциплини за студентите АЕО, препоръчително и при готовност, да се проведат в условията на електронна среда. По изключение, по преценка на катедрите, се допуска присъствено провеждане на изпити на територията на Университета при спазване на всички противоепидемични мерки;
 • Изпитите по предклиничните дисциплини за студентите БЕО, препоръчително и при готовност, по преценка на катедрите, да се проведат в условията на електронна среда;
 • Изпитите по клиничните дисциплини за студентите БЕО, препоръчително, по преценка на катедрите, да се проведат присъствено на територията на Университета, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Забележка: Студентите АЕО следва да представят в СК на ФМ доказателство за реализирана двуседмична карантина, за да могат да бъдат включени в изпитните протоколи през месец септември.

 

Формат на изпитите

С цел създаване на условия за прозрачност и равнопоставеност на изпитваните лица, семестриалните изпити да се проведат по един от изложените варианти, както следва:

 1. Онлайн семестриален изпит, който включва:
  1. Решаване на писмен тест онлайн, ползвайки възможностите на СЕДО.
   • За целта, да бъде изготвена от катедрите банка с достатъчен брой въпроси, съгласно изработената от ЦДО инструкция;
   • Да има обучено контактно лице, което да внедри въпросите в тестовата система на СЕДО, съблюдавайки всички технически изисквания;
   • Да бъдат уточнени настройките за провеждането на теста, в т.ч. време на отваряне, затваряне, брой на случайно генерирани въпроси и др. Настройките да бъдат такива, че да гарантират оптимална обективност и равнопоставеност на изпитваните. В частност, всички студенти от групите, явяващи се на изпит в съответния ден да проведат теста едновременно за минимално време;
   • Приключването на етапа да завърши с генериране на файл, съдържащ поименно резултатите от изпита и отчетената успеваемост.
  2. Кратък устен изпит във виртуална класна стая на СЕДО. Провежда се по график, съгласуван със СК.
 1. Семестриален изпит от смесен тип, който включва:
  1. Решаване на писмен тест онлайн, ползвайки възможностите на СЕДО, при съблюдаване на по-горе указаните изисквания
  2. Кратък присъствен устен изпит на територията на Университета, при спазване на всички противоепидемични мерки.
 2. Присъствен писмен и устен изпит на територията на Университета, при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Провеждане на преддипломен стаж

 • Да се осъществи присъствено от 01.06.20 г., по графици, изготвени от основните звена, в съответствие със спецификите на специалностите, при спазване на всички противоепидемични мерки.