ЗАПОВЕД за осигуряване на оптимални условия за провеждането на предстоящите присъствени кандидатстудентски изпити в МУ-Плевен

Създадена на 04 Юни 2020

З А П О В Е Д

№ 1019

гр. Плевен, 04.06.2020 г.

 

На основание на чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен), във връзка с обявеното от 13 март 2020 г. с Решение на НС (обн., ДВ бр. 28/ 24.03.2020 г.) извънредно положение, поради утежнената епидемиологична обстановка, свързана с пандемията COVID 19 и удължаване на срока му с Решение на НС от 03.04.2020 г (обн., ДВ, бр. 33/ 07.04.2020 г.), и мерки, въведени със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД- 01-124/13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД 195/10.04.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-189/ 09.04.2020 г., Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-256/11.05.2020 г., Писмо № 9104-34/ от 16.03.2020 г. на Министъра на образованието и науката, Решение на Академичния съвет на МУ-Плевен, Протокол № 26/18.05.2020 и с усложнената епидемиологична обстановка поради разпространението на COVID-19 на територията на страната и преодоляване на последиците от обявеното извънредно положение

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

С цел  осигуряване на  оптимални условия за провеждането на предстоящите присъствени кандидатстудентски изпити в МУ-Плевен и спазването на противоепидемичните мерки, да се извърши следното:

 1. Организацията на кандидатстудентските изпити да протече при спазване на следните противоепидемични мерки:
 • осигуряване на противоепидемичен пропускателен режим в сградите, в които ще се провеждат изпитите;
 • препоръчително е на входа на сградите да се постави дезинфекционна площадка;
 • осигуряване на дистанция между служители, квестори и кандидат-студенти;
 • осигуряване на дезинфектант за ръце при влизане в университета в деня на изпита и посочения предварително час;
 • препоръчително е дезинфектантът да бъде в пулверизатор, който да се впръсква от персонал /санитар, квестор/ или да се използват диспендерите на входа на сградата;
 • ползването на маски е задължително за всички;
 • да се осигурят маски за кандидат-студенти или персонал, които към момента на влизане не разполагат с такива;
 • при влизане в сградата всички лица да носят предпазни маски за лице;
 • служители и квестори да носят ръкавици;
 • да не се допуска струпване на служители и квестори в коридорите;
 • да се осигури непрекъсната аерация със свеж въздух на помещенията;
 • да се спазва дистанция от минимум 1,5 м. между присъстващите в залата;
 • броят на квесторите да се съобрази с броя на кандидат-студентите;
 • ползването на ръкавици е препоръчително за студентите и задължително за преподавателския и помощен състав, участващ в изпита;
 • противоепидемичните препоръки да се сведат до знанието на всички служители чрез провеждане на инструктаж преди всеки изпит.
 1. Осигуряването на противоепидемичен режим в района на сградите, определени за провеждане на кандидатстудентските изпити /недопускане на струпване на родители и близки/ да включва:

2.1.   Провеждане на хигиенно-дезинфекционни мероприятия в изпитните зали и мокрите помещения:

 • да се извършват от персонала, който отговаря за съответните зали и помещения;
 • да се проветряват залите;
 • да се извърши деконтаминация на подове и повърхности – механично миене и химична дезинфекция с акцент върху рискови обекти преди и след приключване на изпита.

2.2.   Спазване на стандартни противоепидемични правила:

 • маските трябва да покриват носа и да са добре прилепнали към лицето, сменят се при овлажняване (на 1-2 часа);
 • маската се отстранява без докосване на предната повърхност, след което ръцете се измиват с вода и сапун, като втриването на сапун е най-малко 20 секунди и/или се дезинфекцират;
 • използваните маски да се изхвърлят в контейнерите за отпадъци;
 • да не се докосват очи, нос и уста.

 

 

РЕКТОР:  /П/

                   Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.