Класиране за обучение срещу заплащане за специалностите "Медицина" и "Фармация"

Създадена на 10 Август 2020

З А П О В Е Д

1882 / 10.08.2020 г.

      На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 27/29.06.2020 г.) и във връзка със заповед № 1663/29.07.2020 г.

 Н А Р Е Ж Д А М:

      Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, специалности „Медицина“ и „Фармация“, редовно обучение срещу заплащане, кандидатите от приложения списък.

      Записването да се извърши на 11, 12 и 13.08.2020 г. от 8.30 до 16.00 ч. в Студентските канцеларии на Факултета по медицина: офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк) и на Факултета по фармация – стая 303 (Факултет по фармация).

      Неспазилите посочения срок за записване губят правата си, а незаетите места се попълват чрез допълнително класиране по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория.

      Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, СК на ФМ, СК на ФФ и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

 

                                                                                      Ректор:    / П /

                                                        /проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./

 

 

 

При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар.
  2. Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5.
  3. Документ за внесена семестриална такса за обучение.

Студентска канцелария на факултет 'Медицина' - тел. 064 800 001
Студентска канцелария на факултет 'Фармация' - тел. 064 884 320 

 

Банкова сметка на МУ-Плевен в лева:

 BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SFОББ АД

 

 

  Медицина  
вх. № рег. № бал забележка
1122 ПМ-14 28,92 първо желание
1390 ПМ-12 28,78 първо желание
1439 ПМ-23 28,58 първо желание
2029 ПМ-25 27,37 първо желание
1281 ПМ-17 27,18 първо желание
1278 ПМ-04 26,90 първо желание
2062 ПМ-02 26,88 първо желание
1484 ПМ-13 26,80 първо желание
1772 ПМ-16 26,80 първо желание
1037 ПМ-03 26,70 първо желание
2003 ПМ-11 26,50 първо желание
1952 ПМ-08 26,32 първо желание
1119 ПМ-21 25,62 първо желание
2081 ПМ-18 25,36 първо желание
1918 ПМ-24 25,14 първо желание
1472 ПМ-06 25,02 първо желание
1048 ПМ-09 24,78 първо желание
1504 ПМ-07 24,68 първо желание
1170 ПМ-05 24,54 първо желание
       
  Фармация  
вх. № рег. № бал забележка
1098 ПМ-20 27,82 първо желание
1988 ПМ-01 27,26 първо желание
1774 ПМ-26 26,86 първо желание
1285 ПМ-22 26,58 първо желание
1954 ПМ-19 26,12 първо желание
1463 ПМ-15 25,82 първо желание
1396 ПМ-10 25,58 първо желание