Класиране за попълване на незаети места за специалност "Фармация"

Създадена на 01 Септември 2020

З А П О В Е Д

 

№ 2075/03.09.2020 г.

 

 

На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2020/2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

Да бъдe записана за учебната 2020/21 г., с начало 21.09.2020 г., за студентка в І курс в Медицински университет – Плевен,  специалност „Фармация“ по държавна поръчка, след класиране на освободено място кандидат-студентката:

  • вх. № 1437, жена, първо желание, състезателен бал – 27,44;

Записването да се извърши на 04.09.2020 г. в студентска канцелария на Факултета по фармация – стая 303 (Факултет по фармация).

При неспазване на посочения срок освободените места се заемат от следващи кандидати.

Записалите се студенти подлежат на здравно осигуряване от началото на учебната 2020/2021 г. при условията и реда на чл. 34, ал.1, т.5, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.

 

 

 

 

 

 

                                                         

                                                                                РЕКТОР:  /П/

                                                                                                           /проф. д-р Сл. Томов, д.м.н./