ЗАПОВЕД No 2580 от 18.10.2020 г. - обучение в електронна среда за срок от две седмици, считано от 19.10.2020 г.

Създадена на 18 Октомври 2020

З А П О В Е Д

№ 2580

гр. Плевен, 18.10.2020 г.

 

На основание   чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на МУ-Плевен, във връзка със Заповед № РД-01-603/ 13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. 1. Да се премине към обучение в електронна среда за срок от две седмици, считано от 19.10.2020 г.
  2. 2. Да продължи присъствено провеждане на стажовете по график

за   стажант-лекарите,   VІ   курс,   специалност   „Медицина“,   и   за стажантите,    ІV    курс,    специалности    „Медицинска    сестра“    и

„Акушерка“.

  1. 3. Работният процес за преподаватели и служители да продължи в присъствена форма.
  2. 4. Ограничава  се  достъпът  на    студенти  до  всички  сгради  на

университета,  с  изключение  на  случаите  при  необходимост  от решаване на неотложни административни въпроси.

  1. 5. Достъпът на студенти до спортния комплекс и библиотеката се

преустановява.

  1. 6. Задължително е посещението на занятията в електронна среда.
  2. 7. Спазването на противоепидемичните мерки е задължително.

 

Копие   от   настоящата   заповед   да   се   връчи   на   всички

Ръководители на звена и на електронните пощи на служителите.

 

 

РЕКТОР: /П/

/Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н./