ЗАПОВЕД No 2693 от 28.10.2020 г. - за удължаване срока на обучение в условия на електронна среда

Създадена на 28 Октомври 2020

З А П О В Е Д

№ 2693

гр. Плевен, 28.10.2020 г.

 

   На основание чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на МУ-Плевен, във връзка със Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-626/27.10.2020 г., свързана с въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г. включително.

  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Да се удължи срока на обучение в условия на електронна среда в Медицински университет-Плевен до 12.11.2020 г. (включително).
  2. Продължава присъствено провеждане на стажовете по график за стажант-лекарите, VI курс, специалност „Медицина“, и за стажантите , IV курс, специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

 

         Копие от настоящата заповед да се връчи на всички Ръководители на звена и на електронните пощи на служителите.

 

  

РЕКТОР:

       (Проф. д-р Сл. Томов, д. м. н.)