Конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Центъра за компетентност" с краен срок за подаване на документи - 1 декември 2020 год.

Създадена на 20 Ноември 2020

 

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност Леонардо Да Винчи, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №2747 от 5 ноември 2020 год., обявяват конкурси за назначаване на изследователи за нуждите на отделни позиции от Работен пакет 1 - Департамент „Персонализирана медицина" към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите експерт, лекар, химик, биолог и лаборант в категориите водещ изследовател, изследовател без научна степен и технически сътрудник, с изисквания към цитираните позиции съгласно текстовете от проектната обосновка.

Срокът за подаване на документи е седем дни от датата на обявяването на позициите, или 1 декември 2020 год.

Всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят, попълнят и подадат в пълно съответствие с приложените образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП1 - изтеглете от ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП1 - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП1 - изтеглете от ТУК