МУ-Плевен обявява конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

Създадена на 20 Ноември 2020

МУ-Плевен обявява конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

Леонардо Да Винчи

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност Леонардо Да Винчи, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от 5 ноември 2020 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Работен пакет 1 - Департамент „Персонализирана медицина" към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите експерт, лекар, химик, биолог и лаборант в категориите водещ изследовател, изследовател без научна степен и технически сътрудник, с изисквания към цитираните позиции съгласно текстовете от проектната обосновка.

Срокът за подаване на документи е седем дни, считано от датата на обявяването на позициите.

Всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените там образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП1

Обяви за конкурсите по позиции в РП1 - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП1 - изтеглете от ТУК