Заповед относно студентския празник 8 декември

Създадена на 30 Ноември 2020

З А П О В Е Д
 
 № 2858/27.11.2020 г.
      На основание чл. 19, ал.1, т.2 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен


 
      Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:


 
 
     Студентският празник – 08.12.2020 г. (вторник) – да бъде свободен от учебни занятия, но работен ден.
     Пропуснатите занятия да бъдат отработени в удобно за преподавателите и студентите време, съгласувано предварително със студентските канцеларии на съответните звена.
     Заповедта да се доведе до знанието на всички студенти, специализанти и докторанти чрез публикуване на сайта на университета.
 
 


                                                                             
                                                         Р Е К Т О Р: /П/
                                                                                                 (проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)