Приключване на зимния семестър

Създадена на 22 Декември 2020

Във връзка със Заповед №РД-01-718/18.12.2020 на Министъра на здравеопазването Академичният съвет (АС) при МУ – Плевен (протокол №33/21.12.20) реши:

  1. Отменя се определеният с решение на АС (протокол 31/12.11.20 г.) период от 2 седмици (04.01.21 г. – 17.01.21 г.) за провеждане на присъствени практически упражнения. Този период да се използва за отработване на пропуснати занятия и провеждане на консултации със студентите в електронна среда.
  2. Остава в сила утвърденият с решение на АС (протокол 32/30.11.20 г.) график на учебния процес.
  3. Семестриалните изпити от зимния семестър на учебната 2020/2021 година по всички дисциплини да се проведат в условия на електронна среда.
  4. Държавните изпити да се проведат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.