Възстановяване на обучението на стажантите

Създадена на 18 Януари 2021

З А П О В Е Д

№ 125/18.01.2021 г.

 

На основание чл. 41, ал. 1, т. 13 от ПУД на МУ-Плевен и във връзка със Заповед № РД-01-23/15.01.2021 г. за изменение на Заповед № РД-01-724/22.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се възстанови присъственото обучение на студентите специалност „Медицина“   шести курс и студентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ – четвърти курс, считано от 18.01.2021 г.

Заповедта да се доведе до знанието на всички преподаватели и студентските канцеларии за уведомяване на студентите.

 

             Р Е К Т О Р: /П/

(проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)