Конкурси за назначаване на изследователи в проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Центъра за компетентност" с краен срок за подаване на документи 10 февруари 2021 год.

Създадена на 20 Ноември 2020

 

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен №274 от 1 февруари 2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Роботизирана хирургия" -  Работен пакет 4 към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и  телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите Учен роботизирана гинекология, Млад учен роботизирана гинекология, Млад учен роботизирана хирургия и Учен роботизирана урология в категориите водещ изследовател и изследовател без научна степен с изисквания към цитираните длъжности по позиции съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени в публикуваните в сайта обяви.

Срокът за подаване на документи е седем работни дни от датата на обявяването на позициите, или 10 февруари 2021 год.

Всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят, попълнят и подадат в пълно съответствие с приложените образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП4 - изтеглете от ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП4 - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП4 - изтеглете от ТУК