On-line подаване на заявления за изпити в МУ-Плевен

Създадена на 14 Февруари 2021

 

 ВАЖНИ ИЗИСКВАНИЯ  за провеждане на онлайн изпитите за бакалавърски специалности!
Кандидат-студентите са длъжни да осигурят за нуждите на извършване на пробите, както и в деня на провеждането на самия изпит:
- технически средства - настолни или мобилни компютри, с  работещи видеокамера и слушалки с микрофон  ( ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА - смартфони или таблети!);
- помещение за самостоятелна работа и отдалечен достъп чрез непрекъсната Интернет свързаност;
- документ за самоличност.
Непосредствено след присъединяването си към виртуална изпитна зала кандидат-студентите следва да се идентифицират, като покажат документ за самоличност.

 

Подаване на документи за специалности с ОКС Бакалавър и професионален бакалавър от 15.02 до 24. 02.2021 г.

Вход за кандидат-студенти от ТУК

Инструкция за подаване на заявления за изпити в МУ-Плевен от кандидат-студенти: Изтеглете от ТУК

Инструкция за провеждане на онлайн изпити: Изтеглете от ТУК

Декларация от кандидат-студенти за провеждане на онлайн изпит: Изтеглете от ТУК

 

Начало на изпитите - 9.00 ч.

Кандидатите заемат местата си от 8:00 до 8:30 ч.

Такси за явяване на изпити за бакалавърски специалности - 60 лв. за първи изпит и по 40 лв. за всеки следващ. За нуждите на онлайн регистрацията, документът за платена такса трябва да бъде сканиран или сниман.

Освободени от такси за кандидатстване са кандидати, които са:

- лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;

- военноинвалиди и военнопострадали;

- кръгли сираци;

- майки с три и повече деца.

За ползване на това право се представя съответния документ, като се прикачва в момента на подаване на заявлението онлайн.

Полусираци заплащат 50% от таксите за кандидатстване, като това право се удостоверява със съответен документ - акт за смърт или удостоверение за наследници.

Банкова сметка в лева:
 
BG98UBBS88883118307200
SWIFT: UBBS BG SF
ОББ АД