МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 1 март 2021 г.

Създадена на 18 Февруари 2021

 

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №306/03.02.2021 г. обявяват конкурси за назначаване на изследователи в РП2 - Департамент „3D и телемедицина" към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите Ръководител направление 3D ортопедия – Водещ изследовател R3, Изследовател – Водещ изследовател R3, Инженер, Технически сътрудник 3D принтиране и Технически сътрудник биопринтиране, с изисквания към цитираните позиции съгласно текстовете на обявите.

Срокът за подаване на документи е седем работни дни от датата на обявяването на позициите, или 1 март 2021 год.

Заповедта на ректора, обявите и всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП2 - изтеглете от ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП2 - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП2 - изтеглете от ТУК