На вниманието на преподавателите и студентите от Медицински Университет - Плевен

Създадена на 02 Март 2021

З А П О В Е Д

№ 563 / 02.03.2021 г.

На основание Заповед № РД-01-20/15.01.2021 г на Министъра на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и във връзка с чл.32 ал.1, т.1 от ЗВО, чл. 41, ал. 1, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен и решение на АС, Протокол №35/01.03.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Учебният процес в МУ- Плевен през летния семестър на учебната 2020/2021 година да се реализира в хибриден формат (присъствено и в електронна среда).

Лекционни и практически занятия

 1. Лекционните занятия по всички дисциплини да се провеждат в електронна среда.
 2. Практическите учебни занятия по факултети да се провеждат, както следва:

Факултет „Медицина“

 • Практическите учебни занятия на студенти, 1 курс, АЕО да се провеждат присъствено.
 • Практическите учебни занятия на студенти 1-5 курс, БЕО и 2-5 курс, АЕО да се провеждат в хибриден формат (присъствено и в електронна среда) по следния график: две седмици присъствено обучение/две седмици обучение в електронна среда. С цел предотвратяване на едновременното струпване на много студенти, да се спазва следното правило: когато се реализира обучение на български език присъствено, англоезичното обучение да се осъществява в електронна среда и обратно.
 • Катедрите/секторите да изготвят график за присъственото/онлайн обучение по теми за всяка дисциплина при спазване на утвърдения разпис на учебния процес. Графиците да се утвърдят от Декана на факултета.

Факултет „Фармация“, факултет „Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве“ (специалности в редовна форма на обучение) и Медицински колеж

 • Практическите учебни занятия да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.
 • По предложение на катедрения/секторния съвет, след утвърждаване от Декана/Директора на съответното основно звено, се допуска провеждане на практически занятия в хибриден формат (присъствено и в електронна среда). За целта катедрите/секторите следва да изготвят график за присъствено/онлайн обучение по тематични единици при спазване на утвърдения разпис на учебния процес.

Факултет „Обществено здраве“ (специалности в задочна форма на обучение)

 • По предложение на катедрения/секторния съвет, след утвърждаване от Декана, се допуска провеждане на практически занятия в електронна среда по дисциплини, при които такъв формат на обучение не влошава качеството на учебния процес.

Изпити, учебни практики и стажове

 • Семестриалните изпити при специалностите в редовна форма на обучение да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.
 • Семестриалните изпити при специалностите в задочна форма на обучение да се провеждат в електронна среда.
 • Учебните практики, преддипломният стаж и държавните изпити да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.

При влошаване/подобряване на епидемичната обстановка, провеждането на практическото обучение, семестриалните и държавните изпити и преддипломния стаж може да бъде реализирано по друг, различен от по-горе указания формат.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

                                                                              Р Е К Т О Р:  / П /

                                                                                                           (Проф. д-р С. Томов, д.м.н)