МУ-Плевен обявява конкурси за изследователи по проект с краен срок за подаване на документи 5 март 2021 год.

Създадена на 23 Февруари 2021

 

 

Ръководството на МУ-Плевен и Екипът за управление на проект Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на основание заповед на ректора на МУ-Плевен от №320/04.02.2021 г., обявяват конкурси за назначаване на изследователи в Департамент „Минималноинвазивна хирургия" (МИХ) - Работен пакет 3 (РП3) към проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

Обявените в конкурса позиции са за длъжностите Учен роботизирана гинекология, Млад учен УНГ, Млад учен оперативна гинекология и Млад учен обща (онкологична) хирургия в категорията Изследовател без научна степен с изисквания към цитираните длъжности по позиции съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени в обявите, които са публикувани в сайта.

Срокът за подаване на документи е седем работни дни от датата на обявяването на позициите, или 5 март 2021 год.

Всички необходими документи за участие в конкурса са публикувани във връзките по-долу, като те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци.

 

Заповед за обявяване на конкурси за РП3 - изтеглете от ТУК

Обяви за конкурсите по позиции в РП3 - изтеглете от ТУК

Необходими документи по позиции в РП3 - изтеглете от ТУК