Заповед за отлагане на присъствените кандидатстудентски изпити

Създадена на 19 Март 2021

Датите за присъствените кандидатстудентски изпити се променят както следва:
 - За магистърски програми – от 27.03.2021 г. на 18.04.2021 г.
 - За бакалавърски програми – от 28.03.2021 г. на 17.04.2021 г.
Срокът за регистрация за участие в изпитите се запазва до 23.03.2021 г. Талоните за явяване на изпити са валидни за новите дати.
Не се изискват допълнителни действия от кандидатите, успешно подали заявленията си.З А П О В Е Д

№ 797/19.03.2021 г.На основание чл. 41, ал. 1, т. 13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен и по повод заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-173/18.03.2021 г.Н А Р Е Ж Д А М:Кандидатстудентските присъствени изпити, определени със заповед на Ректора № 215/25.01.2021 г. за 27.03 и 28. 03.2021 г., да се отложат за следните дати:
- Изпит за бакалавърски програми – 17.04.2021 г.
- Изпит за магистърски програми – 18.04.2021 г.
Сроковете за подаване на заявления за участие в изпитите не се променят.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите страни чрез публикуване на сайта на университета.                                                                    РЕКТОР: /П/

                                                                          (Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н.)