Попълване на освободени места по държавна поръчка за специалност "Фармация"

Създадена на 19 Август 2021

З А П О В Е Д

 № 2098 / 19.08.2021 г.

На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2021/2022 г.,

 Н А Р Е Ж Д А М:

 Да бъдат записани за студенти в І курс в Медицински университет – Плевен, специалност „Фармация“ по държавна поръчка след класиране за попълване на освободени места по категории жени/мъже:

Мъже

Вх.№

Бал

Забележка

2956

25.26

Второ желание

3115

25.10

Второ желание

Жени

Вх.№

Бал

Забележка

2474

27.68

Първо желание

 

Записването да се извърши на 19.08.2021 г. от 11.00 до 16.00 ч. и на 20.08.2021 г. от 8.30 до 13.30 ч. в студентска канцелария на Факултета по фармация – стая 303.

Кандидатите, приети в специалност, посочена на второ място, задължително се записват, за да участват в следващите класирания за първата желана от тях специалност, освен в случаите, когато декларират отказ от участие в следващо класиране за прием по първо желание. Декларацията се попълва при записването.

При неспазване на посочения срок, кандидатът се счита за отказал се и не участва в следващо попълване на освободени места по държавна поръчка.

      РЕКТОР: /П/

                                                            (Проф. д-р Д. Димитров, д.м.)

 

Необходими документи:
При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:
1.    Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
2.    Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
3.    Комплект документи за записване на новоприети студенти/получава се в студентската канцелария/;
4.    Документ за внесена семестриална такса за обучение;

 

Телефони за информация: 064/884 130 064/884 310

 

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД