Класиране за попълване на незаети места за специалностите с ОКС "Бакалавър" и "Професионален бакалавър" с прием след средно образование

Създадена на 19 Август 2021

                   

З А П О В Е Д

 № 2097/19.08.2021 г.

    На основание чл. 41, ал.1, т.13 от Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, проведен конкурс и Решение на Министерски съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Р България през учебната 2021/2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

  Да бъдат записани за учебната 2021/2022 г., с начало 10.09.2021 г., за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение по държавна поръчка, след класиране за попълване на освободени места, кандидат-студентите:

Медицинска сестра

Вх. №

Бал

Забележка

1

ДП-64

21.39

първо желание

2

ДП-62

15.25

първо желание

3

ДП-60

15.17

първо желание

Акушерка

Вх. №

Бал

Забележка

1

ДП-61

21.03

първо желание

Записването да се извърши на 19 и 20.08.2021 г. от 8.00 до 16.00 часа в Студентска канцелария на Здравни грижи.

Неспазилите посочения срок за записване се считат за отказали се и отпадат от следващо класиране.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел и студентска канцелария на ФЗГ за сведение и изпълнение 

Ректор: /П /

                                                                                  /Проф. д-р Д. Димитров, д.м./

 

 

 

 

Необходими документи:
При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:
1.    Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
2.    Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
3.    Комплект документи за записване на новоприети студенти/получава се в студентската канцелария/;
4.    Документ за внесена семестриална такса за обучение;
5.    Окончателното записване в специалност „Рентгенов лаборант” става с карта за предварителен медицински преглед, извършен в Националния център по радиобиология и радиационна защита – гр. София.

6.   Изтеглете декларация по ЗЗЛД от ТУК.

Телефони за информация: 064/884 130 064/884 310

Записване за всички специалности - в сградата с адрес бул. "Русе" 38:
За специалности "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Социални дейности в здравеопазването" и "Опазване и контрол на общественото здраве" - стая 310;
За специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка" - стая 325;
За спецалности "Помощник-фармацевт", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант" и "Медицинска козметика" - стая  427.

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД