Заповед за платен прием по специалност "Управление на здравните грижи", задочно обучение

Създадена на 16 Август 2021

З  А  П  О  В  Е  Д

№ 2066/16.08.2021 г.

 

           На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 2/28.06.2021 г.) и във връзка със заповед № №  2014/09.08.2021 г.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

         Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, специалност „Управление на здравните грижи“, ОКС „Магистър“, задочно обучение срещу заплащане, кандидатите от приложения списък.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” -

ОКС МАГИСТЪР /СЛЕД БАКАЛАВЪР ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ/

 

№ по ред

Вх.№

Окончателен бал

1

1163

15.63

2

1173

15.45

3

1258

15.30

 

СПЕЦИАЛНОСТ “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ” –

ОКС МАГИСТЪР /СЛЕД БАКАЛАВЪР ПО ЧЛ.3, АЛ.2 И 3 ОТ ЕДИ/

 

№ по ред

Вх.№

Окончателен бал

1

1232

15.20

2

1200

15.19

3

1197

15.14

4

1201

14.63

 

Записването да се извърши на 17, 18 и 19 август 2021  г. от 8.30 до 16.00 ч. в Студентска канцелария на Факултет „Обществено здраве“, Учебен корпус, ет. 3, стая 310.

 Неспазилите посочения срок за записване губят правата си, а незаетите места се попълват чрез допълнително класиране по низходящ ред на бала.

Необходими документи при записване на новоприети студенти:

  1. Диплома за завършено средно и висше образование – оригинал
  2. Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар
  3. Снимки - 5 броя, формат 3,5/4,5
  4. Документ за внесена семестриална такса за обучение – 585,94 лв.

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД

 

                                     

                                     

 

 

                                               Р Е К Т О Р:  /п/

                                                                   /Проф. д-р Д. Димитров, д.м./