Класиране за платено обучение за бакалавърските специалности

Създадена на 16 Август 2021

З А П О В Е Д

2068 / 16.08.2021 г.

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗВО, решение на Академичния съвет на МУ – Плевен (Протокол № 2/28.06.2021 г.) и във връзка със заповед № 1892/28.07.2021 г.

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

Да бъдат записани за студенти в първи курс в Медицински университет – Плевен, редовно обучение срещу заплащане, кандидатите от приложения списък.

Записването да се извърши от 17.08 до 20.08.2021 г. от 8.30 до 16.00 ч. в Студентските канцеларии на факултетите „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ и Медицински колеж.

Неспазилите посочения срок за записване губят правата си.

Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на Учебен отдел, СК на ФОЗ, СК на ФЗГ, Медицински колеж и на Финансова дирекция за сведение и изпълнение.

Ректор: /П /

                                                                                  /Проф. д-р Д. Димитров, д.м./

Помощник - фармацевт 
Вх. № Бал Забележка
1 ПБ-02 22,45 първо желание
2 ПБ-03 17,75 първо желание
3 ПБ-04 17,37 първо желание
4 ПБ-05 18,61 първо желание
5 ПБ-06 19,88 първо желание
       
Медицинска рехабилитация и ерготерапия 
Вх. № Бал Забележка
1 ПБ-07 23,58 първо желание
       
       
Медицинска сестра
Вх. № Бал Забележка
1 ПБ-01 17,68 първо желание

Необходими документи:
При записването си приетите студенти представят документ за самоличност и диплома за завършено средно образование – оригинал за сверяване с копието и подават в съответната студентска канцелария:
1.    Медицинско удостоверение, издадено от личния лекар;
2.    Снимки - 6 броя, формат 3,5/4,5;
3.    Комплект документи за записване на новоприети студенти/получава се в студентската канцелария/;
4.    Документ за внесена семестриална такса за обучение;
5.    Окончателното записване в специалност „Рентгенов лаборант” става с карта за предварителен медицински преглед, извършен в Националния център по радиобиология и радиационна защита – гр. София.

6.   Изтеглете декларация по ЗЗЛД от ТУК.

Телефони за информация: 064/884 130 064/884 310

Записване за всички специалности - в сградата с адрес бул. "Русе" 38:
За специалности "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", "Социални дейности в здравеопазването" и "Опазване и контрол на общественото здраве" - стая 310;
За специалности "Медицинска сестра" и "Акушерка" - стая 325;
За спецалности "Помощник-фармацевт", "Медицински лаборант", "Рентгенов лаборант" и "Медицинска козметика" - стая  427.

Банкова сметка в лева:

BG98UBBS88883118307200

SWIFT: UBBS BG SF

ОББ АД