МУ-Плевен обявява процедура за класиране на студенти по реда на чл.95а от ЗВО и Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател

Създадена на 25 Август 2021

ПРОЦЕДУРА
за класиране на студенти по реда на чл.95а от ЗВО и Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател /ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г./


РАЗДЕЛ І
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


1. Със Заповед №РД09-1420/12.07.2021 г. на Министъра на образованието и науката е утвърден списък на специалности, за обучението в които се осигуряват средства от държавния бюджет за частично/пълно заплащане на разходите за обучение на студенти държавна поръчка и платено обучение.
2. За Медицински университет – Плевен за учебната 2021/2022 г. са одобрени следните специалности и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащането на разходите за обучение, в т.ч.:
- За ПН 7.1. Медицина, ОКС „Магистър“, специалност „Медицина“  – 15 броя студенти
- За ПН 7.5.Здравни грижи, ОКС „Бакалавър“, специалност „Акушерка“ – 2 броя студенти
- За ПН 7.5.Здравни грижи, ОКС „Бакалавър“, специалност „Медицинска сестра“ – 12 броя студенти
- За ПН 7.5.Здравни грижи, ОКС „Бакалавър“, специалност „Медицински лаборант“ – 2 броя студенти
- За ПН 7.5.Здравни грижи, ОКС „Бакалавър“, специалност „Рентгенов лаборант“ – 1 студент
3. С РМС №533 от 12.07.2021 г. е приет списък на работодателите, публично достъпен на https://www.mon.bg/bg/101009, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от ЗВО и Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.
4. Договорът по чл. 95а, ал. 1 от ЗВО се сключва между студента и работодател, включен в списъка по т.3, като страна по договора е и Медицински университет – Плевен.
5. Студенти, държавна поръчка и платена форма на обучение, които имат съгласие за сключване на договор по т.4, вкл. за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване за срок не по-малко от 5 години, могат да кандидатстват по реда на тази процедура.
6. Право да кандидатстват имат всички студенти в Медицински университет – Плевен през учебната 2021/2022 г., като:
     6.1. Студентите в 1-ви курс през учебната 2021/2022 г.
        6.1.1. Депозират заявление за участие в класиране за прием по реда на чл.95а от ЗВО /по образец/
        6.1.2. Представят предварително писмено заявено съгласие и намерение на работодател за сключване на договор по чл.95а от ЗВО /по образец/
        6.1.3. Представят служебна бележка за получения състезателния бал на кандидата по време на  кандидатстудентската кампания за 2021/2022 г., разделен на 6 (осреднена стойност от броя на компонентите в балообразуването)
     6.2.  Студентите от 2-ри до 6-ти курс включително 
        6.2.1. Депозират заявление за участие в класиране по реда на чл.95а от ЗВО /по образец/
        6.2.2. Представят предварително писмено заявено съгласие и намерение на работодател за сключване на договор по чл.95а от ЗВО /по образец/  
        6.2.3. Представят уверение за общ годишен успех за академичната 2020/2021 г.
7. Срокът за кандидатстване по процедурата е от 07 до 10 септември 2021 г. включително. Документите по т.6 се депозират от кандидатите в Учебен отдел на МУ-Плевен.
8. Класирането ще се осъществи по низходящ ред на успеха, формиран по реда  на т.6.1.3 и т.6.2.3 за всички студенти, заявили желание за участие в класирането по реда на чл.95а от ЗВО, до изчерпване на местата по т.2 и ще бъде обявено на 17 септември 2021 г.
9. Записването/презаписването на класираните студенти ще се осъществи в периода от 20 до 30 септември 2021 г., след представяне на подписан договор от страна на студента и съответното лечебно заведение – работодател. Договорът се представя в четири оригинални екземпляра за подпис от страна МУ-Плевен и изпращането му в Министерството на образованието и науката.

РАЗДЕЛ ІІ
ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95А, АЛ. 1 ОТ ЗВО

1. Студентите, които се обучават в държавен прием за придобиване на образователно-квалификационна степен на висше образование, не заплащат такси за обучението си.
2. Студентите, които се обучават за придобиване на образователно-квалификационна степен на висше образование срещу заплащане, заплащат такса за обучението си, равна на разликата между таксата за обучение, определена по реда на чл. 95, ал. 4 от ЗВО, и частта, която се заплаща със средства от държавния бюджет, когато за съответната специалност от списъка по раздел 1, т.2 се осигурява частично заплащане на разходите за обучение, в определения размер за учебната 2021/2022 г.
3. В случай, че класираният студент вече е платил такса за учебната 2021/2022 г., то същата ще подлежи на връщане до съответния размер на студента.
 

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА  СТРАНИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР
ПО ЧЛ. 95А, АЛ. 1 ОТ ЗВО


Съгласно приложения:
1. Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател /ДВ, бр. 7 от 26.01.2021 г./;
2. Проект-договор.