Програма за провеждане на докторантското училище

Научният ръководител, заедно с докторанта, определя курсовете, предвидени за обучение и ги включва в индивидуалния му план. Участието на докторантите в различните курсове се доказва с удостоверение/сертификат, включващо съответните кредити.

 

Програмата за провеждане на докторантското училище е утвърдена на заседание на АС от 25.11.2013 г. Тя включва участие в следните курсове:

  1. Нормативна уредба за провеждане на обучение на докторанти в Р.България и и МУ- Плевен: 6 кредита

  2. Методология на научноизследователската работа: 6 кредита

  3. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското и научно изследване: 6 кредита

  4. Биостатистически методи в медицината: 7 кредита

  5. Морално-етични аспекти на научното изследване. Етична комисия, информирано съгласие: 6 кредита

  6. Работа със систематизирана електронна информация (база данни, библиографска и цитатна справка): 6 кредита

  7. Планиране и управление на научно-изследователски проекти: 7 кредита

  8. Структура и оформление на научна статия. Презентация на научно съобщение: 7 кредита

  9. Структура, оформление и презентация на дисертационен труд: 6 кредита

  10. Преподавателска дейност (за докторанти редовна докторантура): 10 кредита

Обучението на всеки докторант се счита за успешно завършено при събран необходим брой кредити в съответствие с приетата от АС Кредитна система.