Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ „ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ"

Специалността е разкрита с решение на АС през 2009 год.

Акредитирана е от НАОА с оценка 8.00 и срок на валидност на акредитацията 5 години – до 2020 година.

В учебния план  са включени общо-медицински, социални   и профилни учебни дисциплини. Практическото обучение се провежда в общодостъпни и болнични аптеки, дрогерии, магазини за медицински изделия, фармацевтични предприятия и складове за търговия на едро с лекарствени продукти.

Професионалната компетентност на помощник фармацевта се формира чрез изучаване на  различни учебни дисциплини, включени в учебния план на специалността, даващи знания по общообразователни, биомедицински, химически, социални и  специални фармацевтични дисциплини.

Бъдещите специалисти усвояват специални фармацевтични знания за: теоретичните основи и технологичните подходи при изготвянето на  лекарствените форми; анализ на лекарствените продукти; избягване на несъвместимости при приготвянето на лекарствени форми; съхраняване и отпускане на лекарства, медицински изделия и хранителни добавки; физичен, химичен, биологичен и микробиологичен анализ на хранителните добавки и лекарствените продукти; лечебните растения и тяхното медицинско приложение; маркетинг, мениджмънт и логистика; фармацевтичните грижи и др.

Специалността е ориентирана към подготовка на  помощник фармацевти, които се обучават на знания и умения, позволяващи им да извършват качествена и високопрофесионална дейност, отговаряща на изискванията на съвременната фармацевтична наука.

Въз основа на придобитите теоретични знания и практически умения по време на обучението, завършилите могат да упражнява своята професионална дейност в: аптека; дрогерия; склад за търговия на едро на лекарствени продукти; фармацевтичен завод; представителства  на фармацевтични фирми и научно-изследователски институти и Висши училища. В съответствие със ЗЛПХМ  има право да открива и ръководи: аптека в населени места, където няма разкрита аптека и дрогерия.    

Завършилият помощник фармацевт може да продължи образованието си в  по-висока образователно – квалификационна степен в специалност «Управление на здравните грижи» от професионално направление  «Обществено здраве».