Сектор "Неорганична, органична и аналитична химия"

 

 

В сектор „Неорганична, органична и аналитична химия” се провеждат лекции и практически упражнения по следните дисциплини:

 • Химия за студентите по Медицина на български и английски език във Факултет по медицина на МУ-Плевен;
 • Обща и неорганична химия за студенти по Фармация
 • Аналитична химия за студенти по Фармация
 • Органична химия за студенти по Фармация
 • Физикохимия за студенти по Фармация
 • Санитарна химия за специалност Опазване и контрол на общественото здраве във Факултет по обществено здраве;
 • Органична, неорганична и аналитична химия за студенти за специалност Медицински лаборант в Медицински колеж към МУ-Плевен;
 • Неорганична химия, специалност Помощник фармацевт в Медицински колеж към МУ-Плевен;
 • Аналитична химия, специалност Помощник фармацевт в Медицински колеж към МУ-Плевен;
 • Органична химия, специалност Помощник фармацевт в Медицински колеж към МУ-Плевен;
 • Обща и органична химия – лекционен курс на български и на английски език за обучение на чуждестранни студенти в подготвителен курс към Департамента за езиково специализирано обучение (ДЕСО) на МУ-Плевен.

 

Научните проблеми, разработвани от сътрудниците на сектора са насочени основно в областта на органичния синтез, неорганичната, аналитичната химия и биохимия. Тематично те могат да се обобщят в следните направления:

 • Приложение на физични методи за установяване на пространствената структура на природни и синтетични органични съединения.
 • Метаболизъм, синтез и стереохимия на билирубинови аналози.
 • Микроелементни и клинико-лабораторни изследвания при различни заболявания.
 • Синтез и характеристика на вещества с детоксикационна и дезинфекционна активност.

Публикувани са над 200 научни труда в това число в реномирани чуждестранни издания (Analytica Chimica Acta, Mikrochimica Acta (Wien), Vascular Pharmacology, American Journal of Human Biology, Analytical Sciences, Analytical Letters, Journal of the American Chemical Society, Journal of Organic Chemistry, Tetrahedron, Tetrahedron: Asymmetry, Chirality и др.). Към момента списанията имат общ импакт фактор над 200, като по статиите са забелязани над 800 цитирания.