Информация за катедрата

 

Катедрата е създадена е през 1974 г. През 1999 г. влиза в структурата на катедра по Микробиология, вирусология и медицинска генетика и се обособява като сектор "Микробиология и вирусология". Академичният състав включва 1 професор и 5 асистенти. Всички преподаватели са с основна специалност "Микробиология", а двама имат втора специалност. До момента в единия от секторите са защитени два дисертационни труда за научната степен "Доктор на науките" и два за образователната и научна степен "Доктор. Сектор "Микробиология и вирусология" към катедрата е акредитиран от Националната агенция по акредитация за обучение на докторанти за ОНС "Доктор" по научната специалност "Микробиология"