Информация за катедрата

 
E-mail за връзка с катедрата:
 
 
Анестезиологичното звено е основано като самостоятелно отделение през 1974 г. – ОАРИЛ. То е едно от първите самостоятелно обособени отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Катедра "Анестезиология, реанимация и интензивно лечение " (КАРИЛ) е разкрита през 1991г. От 1996 г. неин ръководител е проф. д-р Радко Николов Радев, д.м.н.

Научно-преподавателският състав на катедрата включва един професор и шест асистенти, с придобита специалност по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение са петима от тях.

Състава на катедрата осъществява преподаване на студентите от „МУ”-Плевен и медицинските колежи, на стажант-лекари и специализанти. Изучаването на АИЛ от студентите медици става съобразно учебен план, като се третират проблемите на анестезиологията и проблемите на реанимацията и интензивното лечение. B шести курс `Спешни състояния в медицината" са включени като предмет в държавния пред дипломен стаж на лекарите.

Научно-изследователската дейност на сътрудниците в катедрата третира доста широк диапазон проблеми: аспирационен синдром; антимикробна борба в реанимационни условия; водно - електролитни и алкално-киселинни нарушения; остра дихателна недостатъчност; следоперативна аналгезия; патобиохимизъм на заболяванията от гледна точка на анестезиологията и интензивната медицина; остър панкреатит; ларингеална маска; анестезия и реанимация при травми; термични поражения; давене и удавяне, донорство и трансплантация; остра кръвозагуба и др.
 
Разработвани дисертационни трудове:
Д-р Б. Таблов - „Приложение на НСПВС за предоперативно обезболяване в гинекологията”
Д-р Р.Ставрова – „Проучване влиянието на различните видове анестезия върху хемодинамиката при пациенти с ХБ и СН в старческа възраст”.