История на катедрата

Онкологичният център е създаден през 1996 г., на базата на съществуващия от 1976 г. Окръжен онкологичен диспансер към Институтска болница, преобразуван впоследствие в катедра "Онкология". Понастоящем в структурата му функционално са обособени шест организационни единици: Онкохирургия, Онкогинекология, Химиотерапия, Лъчетерапия, Онкодерматология и Онко-реанимация. От 1993 г. ръководител на центъра е доц. д-р Ташко Стефанов Делийски, д.м.

 

От ляво на дясно: доц. д-р Георги Байчев, д.м., проф. д-р Григор Горчев, д.м.н., проф. д-р Ташко Делийски, д.м.н.

Научно-преподавателският състав включва един професор, двама доценти и един главен асистент, всичките с придобита специалност в съответната научна област. Защитени са три дисертационни труда за научната степен "Доктор" и един - за "Доктор на науките". B момента са разкрити седем докторантури.

Сътрудниците на Онкологичния център осъществяват преподаване на българските и индийските студенти и провеждат държавен стаж по онкология, B рамките на дисциплината "Хирургически болести". Акценти в обучението са запознаване с организацията на онкологичната помощ в България, формиране у обучаваните на нагласа за провеждане на профилактични програми с онкологична насоченост, усвояване на основни скринингови методики за ранно откриване рака на млечната жлеза и на шийката на матката, съвременни възможности на терапията на онко-болните и др.

Научно-изследователската дейност е ориентирана към проучване проблемите на профилактиката, диагностиката и лечението на рака на млечната жлеза, на шийката и тялото на матката, на гастроинтестиналния тракт, както и проблемите, свързани с лимфогенното метастазиране на злокачествените заболявания. Колективът има общо 11 участия в монографии, учебници и други учебни помагала, 25 публикации в български и осем в чуждестранни научни списания.