Информация за катедрата

Катедра „Общественоздравни науки” е създадена през 2014 г. след сливане на катедрите „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии” и „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“.  Катедрата е структурирана и функционира в 5 сектора.

В исторически план катедрата наследява традициите на създадената през м. май 1976 г. катедра "Социална хигиена", oсновоположник на която е гл. ас. д-р Гена Грънчарова. През учебната 1977/78 год. са назначени първите асистенти Петкана Христова (понастоящем професор), д-р Невена Цачева (професор, катедра „Трудова медицина“ на ФОЗ, МУ-София) и д-р Наташка Данова (доцент в НЦОЗА).

През 1979 г. се приема научната тематика на катедрата, насочена към заболяемостта с временна нетрудоспособност, физическо развитие на новородените деца (заедно с катедра “Акушерство и гинекология) и епидемиология на уроинфекциите в Плевенски окръг. Създаден е първият студентски кръжок.

През м. януари 1980 г. за ръководител е избран доц. Веселин Борисов, който ръководи катедрата до 1988 г. През 1987 г. защитава докторска дисертация и през 1988 г. е избран за професор, след което се премества на работа в София.

В периода 1980-1983 г. са публикувани първите монографии: “Физическо развитие на новородените деца в НРБ”, “Системи на здравеопазването” и научен обзор “Медико-социални аспекти на заболяемостта с временна нетрудоспособност”.

През 1985 г. катедрата започва преподаване на нова дисциплина - Въведение в компютърната техника (впоследствие “Информатика”).

През 1984 г. гл. ас. д-р Гена Грънчарова е избрана за доцент. В периода 1987-1989 г. тя е зам. Ректор по учебната работа на ВМИ-Плевен, а след преминаването на проф. В. Борисов на работа в София доц. Г. Грънчарова поема ръководството на катедрата.

През 1988 г. гл. ас. Петкана Христова и Наташка Данова защитават успешно дисертации. Д-р Н. Данова преминава на работа в София. За асистент е избрана д-р Магдалена Балашкова, която работи 10 години в катедрата, а от 1998 г. преминава в катедра “Обща медицина”.

През 1990 г. катедрата е преименувана в “Социална медицина”.

През 1989 г. за асистент е избрана д-р Анжелика Велкова, която през 1994/95 г. завършва Магистърска степен по епидемиология в Университета Еразмус в Ротердам. През 2001 г. успешно защитава дисертация и от 2003 г. е избрана за „доцент”, а от 2012 г. за „професор“. Понастоящем заема длъжността във Факултет „Обществено здраве“ на Медицински Университет-София.

От учебната 1996/97 год. на катедрата е възложена организацията на обучението по нова за ВМИ-Плевен и за страната специалност - “Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен “бакалавър” (с две професионални квалификации - “Ръководител на здравни грижи” и “Преподавател по практика в медицински колеж”). Програмата за тази специалност е разработена в рамките на техническото сътрудничество с Европейския съюз - проект ФАР с участието на експерти от Франция и Белгия. Доц. Грънчарова е избрана за ръководител на новата специалност.

През 1998 г. са избрани 2 нови асистенти за специалността “Медицина”- д-р Станислав Витанов (работил до 2000 г.) и д-р Стела Георгиева и 2 асистенти за специалността “Здравни грижи” - Макрета Драганова и д-р Мариела Камбурова. В края на 1999 г. за асистент е избрана д-р Силвия Александрова, а през 2003 г. - Надя Велева, магистър по икономика.

През 2000 г. академичният състав на катедрата е попълнен с доцент по педагогика – доц. Вили Нишева.

През 2002-2004 г. д-р Силвия Александрова завършва 2-годишна Европейска магистърска програма по биоетика, осъществявана от 4 европейски университета.

През 2001-2003 г. асистентите Макрета Драганова и д-р Мариела Камбурова завършват магистърска програма по здравен мениджмънт.

От учебната 2001/2002 г. е разкрита магистърска програма след „бакалавър” по специалността „Здравни грижи”, а от учебната 2002/2003 се провежда и редовно обучение в бакалавърската степен по здравни грижи.

От 2002 г. катедрата е преименувана в “Социална медицина и здравен мениджмънт”.

Паралелно с участието си в българо-езичното и англоезичното преподаване в специалността “Медицина”, катедрата осъществява значителна част от преподаването и координира работата на другите преподаватели, участващи в бакалавърската и магистърска програма на специалността “Здравни грижи”.

През 2004 г. в катедрата работи гост-професор по линия на DAAD (Германски академичен обмен) – проф. Ханнеке ван Маанен, която изнася на английски 4 учебни модула: “Принципи на сестринската наука”, “Сестринска диагноза”, “Методология на изследователската работа” и “Обществено здраве и сестринство”.

От 2006 г. към катедрата се присъединява Доц. Силвия Цветкова, която разгръща преподаването по различни модули в областите на психологията и педагогиката.

През 2008 г. в академичния състав на катедрата се включва Доц. Тони Веков, който с изключителната си енергия, ерудираност и научна продуктивност успява да придобие научната степен „доктор на науките“ още в 2011 г.

Успоредно с израстването на кадрите катедрата укрепва позициите си и привлича перспективни млади колеги. През 2014 г. след успешно издържани конкурси са назначени асистент Атанас Анов – магистър по философия от СУ „Климент Охридски“ и асистент Асен Сеизов – магистър по информатика и информационни системи.

Независимо от огромната учебна натовареност, академичният състав на катедрата работи самостоятелно и в сътрудничество с редица други катедри в следните основни научни направления: епидемиологичен анализ и оценка на състоянието и процесите на общественото здраве в България и Европейския регион; потребности, управление и развитие на здравните грижи в България; социална геронтология - здравен статус, социални проблеми, потребление на здравна и медицинска помощ, нови подходи в работата на общопрактикуващия лекар със старите хора; проблеми на етиката в медицинската практика; здравно-обусловено качество на живот при здрави лица и пациенти с различни заболявания; промоция на здравето в училищата; медико-социални проблеми в детската възраст; мениджмънт на хосписните грижи; управленска и бизнес етика. Резултатите от тази дейност са публикувани в много наши и чужди списания и се използват широко в учебния процес.

Катедрата има утвърдени контакти с европейски и международни институции в областта на общественото здраве, биоетиката и клиничната етика. Учебното съдържание по преподаваните дисциплини непрекъснато се осъвременява, а в периода 2013/2014 г. академичният състав на катедрата активно се включи в реализирането на първото по рода си дистанционно обучение за цялостна магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.