Доставка на електрическа енергия за сградите на МУ-Плевен