Вътрешни нормативни актове на МУ – Плевен и организационни процедури на СОПК

Правилници

  1. Правилник за устройството и дейността на МУ – Плевен,
  2. Правилник за дейността на Академичния съвет на МУ – Плевен, (PL02-02-24.02.2014)
  3. Правилник за устройството и дейността на СОПК в МУ – Плевен, (PL03-V02-24.02.2014)
  4.  Правилник за организацията на учебния процес в МУ – Плевен, (PL04-V05-16.11.2015)
  5. Правилник за провеждане на държавен стаж на студентите по специалност “Медицина” в МУ – Плевен, (PL05-V03-24.02.2014)
  6. Правилник за организацията и управлението на научно-изследователската дейност в МУ – Плевен, (PL06-V03-24.02.2014)
  7. Правилник за устройството и дейността на отдел „Международни връзки”, (PL07-V01-29.09.2003), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото звено към структурата на МУ – Плевен
  8. Правилник за приемане и обучение на докторанти в МУ – Плевен, (PL08-V01-01.02.2006), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради отмяната на ЗНСНЗ и Наредбата за ДИ за приемане и обучение на докторантите
  9. Правилник за атестиране на научно-преподавателския състав на МУ – Плевен, (PL09-V03-24.02.2014)
  10.  Правилник за прием на студенти в МУ – Плевен, (PL10-V10-01.02.2016)
  11.  Правилник за устройството и дейността на библиотеката на МУ – Плевен, (PL11-V04-05.10.2015)
  12. Правилник за устройството и дейността на издателски център на МУ – Плевен, (PL12-V05-01.02.2016)
  13. Правилник за дейността на Контролния съвет на МУ – Плевен, (PL13-V02-23.03.2006)
  14. Правилник за дейността на омбудсмана на МУ – Плевен, (PL14-V01- 23.03.2006)
  15. Правилник за устройството и дейността на комисията за превенция и противодействие на корупцията, (PL15-V01-25.09.2006)
  16. Правилник за дейността на комисията по етика на научно-изследователската дейност в МУ – Плевен, (PL16-V02-06.07.2015)
  17. Правилник за организацията и дейността на студентски съвет в МУ – Плевен, (PL17-V01-29.06.2006), Забележка: Нормативният акт е недействащ
  18. Правилник за административно-стопанската дейност на МУ-Плевен, (PL18-V01-27.11.2006)
  19.  Статут на спортния комплекс „Проф. д-р Недко Кючуков“ на МУ-Плевен, (PL/ST19-V02-24.02.2014)
  20. Правилник за вътрешния ред и правила за ползване на студентските общежития и студентския стол на МУ – Плевен, (PL20-V02-29.11.2016)
  21. Правилник за дейността на Факултетния съвет на Факултет „Медицина” на МУ – Плевен, (PL21-V01-21.12.2006)
  22. Правилник за дейността на Факултетния съвет на Факултет „Обществено здраве” на МУ – Плевен, (PL22-V03-30.04.2015)
  23. Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Плевен, (PL23-V05 -09.04.2014)
  24. Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Русе, (PL24-V01-10.12.2004), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото основно звено към структурата на МУ – Плевен
  25. Правилник за устройството и дейността на Медицински колеж – Велико Търново, (PL25-V02-10.03.2005), Забележка: Нормативният акт е недействащ, поради несъществуващото основно звено към структурата на МУ – Плевен
  26. Вътрешен правилник за академичен обмен на студенти и администриране на ECTS, (PL26-V01-28.11.2005)
  27. Статут на вестник „Academia Medica” на МУ-Плевен, (PL/ST27-V02-24.02.2014)
  28. Правилник за устройство и дейността на Център за кариерно развитие на МУ – Плевен (PL28-V01-02.04.2007)
  29. Правилник за организацията и управлението на Journal of Biomedical and Clinical research на Медицински университет – Плевен, (PL29-V03-06.07.2015)
  30. Правилник за организация и управление на Департамент за езиково и специализирано обучение в Медицински Университет - Плевен, (PL30-V02-29.10.2012)
  31. Правилник за дейността на Колежанския съвет на Медицински колеж към Медицински университет - Плевен, (PL31-V03-26.01.2015)
  32. Правилник за организацията и управлението на дейността по европейска интеграция и международно сътрудничество в Медицински Университет – плевен, (PL32-V02- 20.01.2014)
  33.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Здравни грижи”, (PL33-V02-12.03.2012)
  34. Правилник за работата на факултетния съвет на Факултет „Здравни грижи” на МУ – Плевен, (PL34-V01-28.06.2010)
  35. Правилник за развитие на академичния състав в Медицински Университет – Плевен, (PL35-V03-28.10.2013)
  36.  Правилник за устройството и дейността на студентски съвет в МУ – Плевен, (PL36-V01-28.10.2013)
  37.  Правилник за дейността на докторантското училище в МУ – Плевен, (PL37-V01-28.10.2013)
  38.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Медицина“ на МУ – Плевен, (PL38-V01-24.02.2014)
  39.  Правилник за устройството и дейността на Вивариума в Медицински университет - Плевен, (PL39-V01-24.02.2014)
  40.  Правилник за устройството и дейността на факултет „Обществено здраве“ на МУ – Плевен, (PL 40-V01-24.02.2014)
  41.  Правилник за организация на учебния процес в дистанционна форма на обучение в МУ – Плевен, (PL 41-V01-14.07.2014)
  42.  Правилник за устройството и дейността  на Центъра за дистанционно обучение в МУ – Плевен, (PL 42-V01-14.07.2014)
  43.  Правилник за организацията и управлението на дейностите по секторна програма „Еразъм+“ в МУ – Плевен,  (PL 43-V01-30.03.2015)

 

Език

Търси

НачалоИнформацияВътрешни нормативни актове