Кандидатстване за студентски общежития за учебната 2017/2018 година
Създадена на 15 Юни 2017

З А П О В Е Д

1128

гр. Плевен, 13.06.2017 г.

 

На основание Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление на Министерския съвет № 235 от 25 септември 2008 г., обнародвана в ДВ бр.86/2008 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Срок за подаване на документи за ползване на студентските общежития през учебната 2017/2018 г. за студенти от всички курсове: 07.2017 г. - 18.08.2017 г. вкл.
  2. Необходими документи:

За чуждестранни студенти

- Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерта в студентска канцелария на факултет „Медицина” с подпис и печат на факултета.

За български студенти

-  Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерт в студентска канцелария на съответния факултет с подпис и печат на факултета.

-  Доходи на родителите за периодa 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

 

Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед, няма да се приемат.

Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.

Документи, подадени по пощата или по куриер не се приемат.

Заявления за настаняване, придружени с документи за нулев доход на семейството, подлежат на задължителна насрещна проверка.

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се да разгледа и изнесе резултатите от класирането след 23.08.2017 г.

     

 

Н Е О Б Х О Д И М И Д О К У М Е Н Т И

 

при кандидатстване за настаняване в студентски общежития за учебната 2017/2018 година

 

I. За чуждестранни студенти

 

Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското обжещитие и от студентска канцелария на факултет „Медицина”. Успехът се нанася от експерт в студентска канцелария, с подпис и печат на факултета.

 

Срок за подаване на документите: 03.07.2017 г. - 18.08.2017 г. вкл.

 

II. За български студенти

 

1.Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското обжещитие и от студентска канцелария на съответния факултет. Успехът се нанася от експерт в студентска канцелария, с подпис и печат на факултета.

2.Документи, удостоверяващи доходите на родителите за периода 01.01. – 30.06.2017 г.:

-заплати, вкл. обезщетения за  временна нетрудоспособност (болнични) – удостоверението за получените суми за болнични през посочения период се издава от НОИ;

-пенсии (без добавка за чужда помощ за инвалиди) - удостоверението се издава от НОИ;

-обезщетение за безработица – удостоверение за получените суми по месеци през посочения период се издава от НОИ;

-месечни добавки за деца – удостоверението се издава от Дирекция „Социално подпомагане”;

-наеми;

-хонорари;

руги доходи: присъдени издръжки при развод или друго, лица с дейност по Търговския закон, по ЗОДФЛ, по ЗКПО (собственици ЕТ, съдружници, лица, извършващи патентна дейност, акционери, и др.), представят заверено от Данъчната администрация (НАП) копие на данъчната декларация, подадена през 2017 г.

      3. При безработни родители се представя служебна бележка от бюрото по труда и удостоверение от НОИ за сумите на изплатените обезщетения за безработица за периода 01.01 – 30.06.2017 г. Ако лицето не е получавало обезщетение за безработица и/или не е било регистрирано в бюрото по труда се представя нотариално заверена декларация, че за този период не е работило и няма доходи.

4.При разведени родители се представя копие на решението на съда и, ако студентът не получава издръжка, нотариално заверена декларация за това.

5.За родители-пенсионери се представя документ от пенсионното управление (НОИ) за получените пенсии през посочения период.

6.Студентите с един родител представят САМО копие от смъртен акт.

7.Студентите с инвалидност 70 и над 70 % представят САМО копие на актуален документ от ТЕЛК.

8.Уверение за съпруг/а, брат или сестра - студенти, в което е отразено, че са студенти редовно обучение. 

9.Служебна бележка за брат или сестра, ако са ученици, удостоверяваща, че са били ученици през учебната 2016/2017 г.

 

Документи се подават в „Учебен отдел” – стая 207

Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.

Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед, няма да се приемат.

Заявления за настаняване, придружени с документи за нулев доход на семейството, подлежат на задължителна насрещна проверка.

Документи, подадени по пощата или по куриер не се приемат.

           Настоящата заповед да се доведе до знание на студентите, Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, Финансова дирекция, Студентски съвет, Управителите на Студентските общежития и „Учебен отдел” за сведение и изпълнение.

           

Р Е К Т О Р:             / П /

( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. )


 

 Чуждестранни студенти

 Несемейни студенти 2-6 курс

 Несемейни студенти 1 курс

 Докторанти и специализанти 

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниКандидатстване за студентски общежития за учебната 2017/2018 година