Кандидатстване за студентски общежития за учебната 2017/2018 година
Създадена на 15 Юни 2017

З А П О В Е Д

1128

гр. Плевен, 13.06.2017 г.

 

На основание Наредбата за ползване на студентските общежития и столове, приета с Постановление на Министерския съвет № 235 от 25 септември 2008 г., обнародвана в ДВ бр.86/2008 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Срок за подаване на документи за ползване на студентските общежития през учебната 2017/2018 г. за студенти от всички курсове: 07.2017 г. - 18.08.2017 г. вкл.
  2. Необходими документи:

За чуждестранни студенти

- Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерта в студентска канцелария на факултет „Медицина” с подпис и печат на факултета.

За български студенти

-  Заявление (по образец), заверено от Управителя на студентското общежитие и от експерт в студентска канцелария на съответния факултет с подпис и печат на факултета.

-  Доходи на родителите за периодa 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

 

Документи, които не са в пълен комплект, съгласно настоящата заповед, няма да се приемат.

Документи, които не са подадени в определения срок, не подлежат на разглеждане.

Документи, подадени по пощата или по куриер не се приемат.

Заявления за настаняване, придружени с документи за нулев доход на семейството, подлежат на задължителна насрещна проверка.

Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се да разгледа и изнесе резултатите от класирането след 23.08.2017 г.

     

Настоящата заповед да се доведе до знание на студентите, Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се, Финансова дирекция, Студентски съвет, Управителите на Студентксите общежития и „Учебен отдел” за сведение и изпълнение.

           

Р Е К Т О Р:             / П /

( Проф. д-р Сл. Томов, д.м.н. )


 

 Чуждестранни студенти

 Несемейни студенти 2-6 курс

 Несемейни студенти 1 курс

 Докторанти и специализанти 

 

Език

Търси

НачалоНовиниАктуални новиниКандидатстване за студентски общежития за учебната 2017/2018 година