Анотация на специалността

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”  е разкрита през 1974 год.

През 2016 год. получи програмна акредитация с оценка 8,95 за 5 годишен период – до 2021 год.

Медицинският лаборант получава знания, умения и специфични компетенции, гарантиращи професионално упражняване на професията във всички диагностични лаборатории в системата на здравеопазването. В учебния план на специалността са включени социални, общо-медицински и профилни учебни дисциплини, които осигуряват широкопрофилна подготовка на студентите в областта на здравните грижи и лабораторната диагностика, умения за работа в екип и комуникативни умения. Клиничното обучение се провежда в съвременни бази, получили положителна акредитация. Основна база за обучение е Университетската болница.

След дипломиране медицинските лаборанти имат професионална реализация в  диагностични лаборатории по микробиология, вирусология, серология, цитохимия,  хистология, паразитология, имунология, клинична лаборатория, медицинска генетика, научно-изследователски лаборатории и други.

 Медицинският лаборант може да продължи обучението си по бакалавърска и магистърска програми по Управление на здравните грижи.

 

Език

Търси

НачалоСпециалностиМедицински лаборантАнотация на специалността