Анотация на специалността

А Н О Т А Ц И Я

НА СПЕЦИАЛНОСТ

„ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“ ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“

КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ:

Област на висшето образование: 3. „Социални, стопански и правни науки“

Професионално направление: 3.4 „Социални дейности“

Специалност: „Интегрирани здравно-социални услуги“

Образователно-квалификационна степен: „Професионален бакалавър“

Форма на обучение: Редовна

Продължителност на обучение: 3 (три) години, 6 (шест) семестъра

Специалността „Интегрирани здравно-социални услуги“ е ориентирана към   формирането   на   специалисти,   способни   да   прилагат   специфичните подходи към интегрираните услуги като сложна система от грижи в домашна среда и усъвършенстване на възможностите на общността за предоставяне на социални и здравни услуги, отговарящи на изискванията на Закона за социалните услуги (2019 г.).

Ръководейки се от принципите, изискванията и стандартите от Резолюциите на Съвета на Европа за академично образование се цели доближаване на подготовката на бъдещите специалисти, осигуряващи дългосрочни грижи за уязвимите групи и лица, като се насърчава взаимодействието между здравните и социалните услуги чрез развиване на интегрирани междусекторни услуги.

Квалификационната характеристика, както и учебният план, осигуряващ подготовката по специалността, са съобразени с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на ОКС „професионален бакалавър” и с Наредбата за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища и се предлагат задълбочени профилиращи и специализирани знания. Обучението на бъдещите професионални бакалаври по „Интегрирани здравно-социални услуги“ има интердисциплинарен характер.

По време на своето обучение, студентите повишават своята теоретична и практическа подготовка, като за тази цел са предвидени както фундаментални медико-социални учебни дисциплини, така и редица профилиращи дисциплини, тясно свързани с професионалната квалификация на завършващите специалността „Интегрирани здравно-социални услуги“ с ОКС „професионален бакалавър“.

Целта е да се подготвят компетентни специалисти, творчески, развиващи се  личности,  спазващи  морално-етичните  и  правни  норми,  способни  да прилагат в практиката усвоените теоретични знания и практически умения за работа в мултидисциплинарен екип и осъществяване на интегрирани здравно- социални услуги.