ECTS

ECTS кредитите се основават на учебната натовареност, необходима на студентите за постигане на очакваните учебни резултати. Учебните резултати представляват това, което се предполага, че учащият трябва да знае, да разбира и да може да прави след успешно приключване на учебния процес. Те са свързани с описателните характеристики на степените, представени в националните и Европейската квалификационни рамки.

Учебната натовареност представлява времето, от което обикновено студентите имат нужда, за цялостно извършване на всички учебни дейности (като посещение на лекции, семинари и упражнения, участие в проекти, самоподготовка и явяване на изпити), необходими за постигане на очакваните учебни резултати. Натовареността на една година редовно обучение (академична година) и на свързаните с него учебни резултати се равнява на 60 ECTS кредита. В повечето случаи натовареността за една академична година е средно между 1500 и 1800 часа; това означава, че един кредит се равнява на 25—30 часа работа. Поради високата учебна заетост на студентите по медицина, здравни грижи и обществено здраве, 1 кредит има обикновено еквивалент от 30 часа аудиторна и извънаудиторна работа.

Кредити се присъждат както за цели квалификационни или образователни програми, така и за техните образователни компоненти (като модули, курсове, работа по дисертации, работни стажове и лабораторна дейност). Броят на кредитите, присъдени на всеки един компонент, се определя въз основа на неговия дял в учебната натовареност, необходима на студентите за постигане на учебните резултати в условията на съответната образователна среда. Кредитите се дават на отделните студенти (редовно или задочно обучение), след приключване на учебните дейности, изисквани в рамките на официалната учебна програма или в отделен образователен компонент и след успешна оценка на постигнатите учебни резултати. За получаването на съответна квалификация е възможно натрупването на кредити, ако учебното заведение, което връчва дипломите за завършено образование, вземе решение за това. Ако студентите са постигнали учебни резултати в друга учебна среда или период (формален, неформален или самостоятелен), свързаните с тях кредити могат да им бъдат присъдени, след успешна оценка, валидизиране или признаване на тези учебни резултати.

Получените в рамките на една програма кредити могат да бъдат трансферирани към друга програма, предлагана от същото или друго учебно заведение. Този трансфер е единствено възможен в случай, че учебното заведение, което връчва дипломата за завършено образование, признае кредитите и свързаните с тях учебни резултати. Партньорските учебни заведения следва предварително да се договорят за признаването на периодите на обучение, прекарани в чужбина.

Използването на ключови за ЕСТК документи (като Каталогът на курсовете, издаван от висшето училище, Формуляр за кандидатстване на студента, Договорът за обучение между студента и висшето училище и Академичната справка), както и Приложението към дипломата улеснява трансфера и натрупването на кредити.

Академичните постижения на студентите се оценяват според ЕСТК. Кредитите се присъждат на студенти, които са изпълнили всички задължения, необходими за съответната дисциплина, във всяка една година от своето обучение и са положили успешно изпитите си. Кредитите и оценките са независими едни от други. Кредити се присъждат за определена количествена учебна натовареност, докато оценките имат цифрова равностойност за качеството на извършената дейност.

ЕСТК - скала на оценяване

 

ЕСТК - оценка и описание

Относителен дял на студентите, достигащи до тази оценка

А

ОТЛИЧЕН: отлично представяне с незначителни пропуски

10 %

В

МНОГО ДОБЪР: много добро представяне, с познания над средното ниво и минимални грешки

25 %

С

ДОБЪР: като цяло работата е добра, с определен брой съществени грешки

30 %

D

ЗАДОВОЛИТЕЛЕН: добра разработка със

значителни пропуски

25 %

E

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН: представянето отговаря само на най-минималните критерии

10 %

FX*

НЕ ДОСТАТЪЧНО ЗАДОВОЛИТЕЛЕН: необходима е подготовка, преди да се присъдят кредити

Няма данни

F*

НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН: изисква се още и задълбочена работа, преди да се присъдят кредити

Няма данни

* Включването на резултатите FX и F в академичната справка не е задължително.

ЕСТК значително повишава прозрачността, като улеснява разбирането и сравняването на учебните програми и прави висшето образование в Европа по-прозрачно и привлекателно за студенти от други континенти. Тя улеснявамобилността на студентите, като прави възможно и много по-просто академичното признаване. ЕСТК помага в значителна степен на университетите в Европа да усъвършенстват своите учебни програми, чрез прилагането в множество курсове и форми на обучение